Ovlašćeni interni revizor

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom, Univerzitetom UDG-Podgorica i HLB MONT Audit doo, organizuje ciklus edukacije za stručno zvanje Ovlašćeni interni revizor. Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT Sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora.

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.250 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata, godišnju PREMIUM članarinu kojom IIRCG član stiče pravo neograničenog besplatnog pregleda video materijala svih dosadašnjih i budućih skupova u organizaciji IIRCG.

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

 

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize;
 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju Ovlašćeni interni revizor  neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima, što je detaljnije pojašnjeno u “Uputstvu za priznavanje sertifikata (određenih ispita) dobijenih od strane drugih ovlašćenih strukovnih asocijacija i institucija u Crnoj Gori“, koje možete pronaći ukoliko kliknete ovdje.. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE snimak predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/login/index.php. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Predmeti koje kandidat polaže:

NAZIV PREDMETA OSNOVNA LITERATURA PREDAVAČ
Uloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrola.  

Jozefina Beke – Trivunac, Jelena Vučinić, Milkica Veselinović, Dragan Milačić, Živka Pržulj, Slavko Rakočević i Velibor Sikimić, Interna revizija – upravljanje, rizici i kontrola, Institut za ekonomiku i finansije, Beograd 2014. www.ief.rs (Osnovni udžbenik)

 

IIA Međunarodni Okvir Profesionalne Prakse  

Prof. dr Slavko Rakočević, CRMA, CPA

Doc. Dr Branislav Radulović, Senator DRI

Izvođenje interne revizije.   

Zbirka smjernice Interne revizije: MOPP * Stanovišta * Modeli (prevod vodiča implementacije Instituta Internih revizora), Institu internih revizora Crne Gore, Podgorica 2017.

IIA Međunarodni Okvir Profesionalne Prakse

IIA dopunski praktični savjeti koji se mogu preuzeti ukoliko kliknete ovdje…

 

Prof. dr Jozefina Beke Trivunac, CIA-Predsjednik IIA Srbije

Olivera Radović, Ovlašćeni Interni Revizor

 

 

Revizija Informacionih Tehnologija

 

 

Revizija informacionih tehnologija”, prevod SRRS.

 

Prof. Dr Ramo Šendelj, Univerzitet UDG Podgorica

Kandidat ima pravo da podnese Zahtjev za priznavanje ispita položenih kod drugih strukovnih asocijacija i institucija, pri čemu će odluku o eventualnom priznanju dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada
Iz oblasti Interne revizije na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima CEC/IIRCG Administracije i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti Interne revizije

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE OVOG SPECIJALISTIČKOG ZVANJA MOŽETE POGLEDATI U FORMI POWER POINT PREZENTACIJE KOJU MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…

PODACI O PREDAVAČIMA

Doc dr Branislav Radulović
Senator – Državna Revizorska Institucija (DRI)
Crna Gora
Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.
Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima „Kontrola i revizija“ i „Finansije i finansijsko pravo“.
Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne revizorske institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Revizija javnog sektora.“

Prof dr Slavko Rakočević, CRMA
Predsjednik IIRCG
Crna Gora
Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, Predsjednik je Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik je Upravnog odbora Komore Procjenitelja CG, bio je višegodišnji član Global IIA Radne Grupe za formiranje nacionalnih IIA Institua širom svijeta; prethodni je član Odbora za reviziju evropske Konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) Brisel, višegodišnji Rukovodilac Odjeljenja za praćenje usklađenosti (Komplajens) Hipotekarne Banke AD Podgorica te višegodišnji Rukovodilac interne revizije Wiener Städtische osiguranja Crna Gora.
Posjeduje Međunarodni sertifikat eksperata za pružanje usluga uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima (CRMA); Sertifikovan je eksterni ocjenjivač interne revizije; Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Državni je revizor – licenca DRI CG; Ovlašćeni je interni revizor, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Ovlašćeni je procjenjivač kod Udruženja procjenjivača Crne Goren, Srbije i Komore Procjenitelja Crne Gore.

Prof dr Ramo Šendelj
Univerzitet UDG Podgorica
Crna Gora
Doktor je ekonomskih nauka-oblast Informacioni Sistemi, prethodni je Dekan Fakulteta za informacione tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica. Do 2005. godine obavljao je funkciju Načelnika računskog centra ratne mornarice Vojske Srbije i Crne Gore.
Član je „Odbora za Obrazovanje“ Crnogorske akademije nauka i umjetntosti, član je stručnog programskog odbora Festivala informatičkih dostignuća „INFOFEST“ Crna Gora, član je stručnog programskog naučnog simpozijuma „Informacione Tehnologije“, čan je Upravljačke grupe projekta „EURAXESS MONTENEGRO“, član je Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore.
Autor je više monografija, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu. Predavao je na više konferencija, simpozijuma, seminara i radionica.

Prof dr Jozefina Beke Trivunac
Udruženje internih revizora Srbije
Srbija
Dr Jozefina Beke-Trivunac je predsjednica u Udruženju internih revizora Srbije – IIA Serbia; međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA), Ovlašćeni je revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, redovni je profesor „ALFA Univerziteta“, Beograd-Srbija. Profesionalnu karijeru gradila je u državnoj i međunarodnoj revizorskoj organizaciji.
Član je Odbora za reviziju Instituta IMS Beograd. Od 2006. g. član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije; član je odbora za edukaciju Instituta internih revizora Crne Gore.

Olivera Radović
JP Elektromreža Srbije
Srbija
Rukovodilac je Sektora interne revizije u A.D. Elektromreža Srbije“. Do 2008. g. radila je u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, Odjeljenju za internu reviziju na radnom mjestu revizora, u zvanju savjetnika.
Nosilac je profesionalnog zvanja “Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru” i Ovlašćeni računovođa-stečeno kod Saveza računovođa i revizora Jugoslavije. Nosilac je Sertifikata za eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije koje je izdao IIA Montenegro. Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.
Nosilac je Sertifikata za službenika za javne nabavke; Interni je provjerivač medjunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004&OHSAS 18001:2007. Sudski je vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je Udruženja internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog institute internih revizora) od njegovog osnivanja.

Napomena: IIRCG zadržava pravo promjene dinamike predavanja u zavisnosti od zainteresovanosti kandidata za odabrane module te minimuma potrebnih kandidata za organizovanje nastave.

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.250,00 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata, godišnju PREMIUM članarinu kojom IIRCG član stiče pravo neograničenog besplatnog pregleda video materijala svih dosadašnjih i budućih skupova u organizaciji IIRCG.