Institut internih revizora Crne Gore nudi uslugu webinara koja svim zainteresovanim stranama omogućava da sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu vrše video pregled navedenih seminara/radionica, bez fizičkog prisustva ovim strukovnim događajima.

Da bi ste koristili usluge webinara, potrebno je da imate kompjuter/lap-top sa internet konekcijom, da odaberete sa spiska ponuđene webinare i da se prijavite online za pregled odabranog video zapisa-IIRCG strukovnog skupa.

GODINA ODRŽAVANJATEMA WEBINARATIP IIRCG SKUPALINK
2019“Investiciona analiza i rizici ulaganja u hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima sa simulacijama u exelu"seminaropširnije..
2019“Uloga interne revizije u borbi protiv prevara i finansijskog kriminala"seminaropširnije..
2019“Izrada izvještaja interne revizije u skladu sa IIA standardima"seminaropširnije..
2019„Aktivnosti interne revizije u vezi revizorske i poslevne etike-procjena ključnih rizikanarušavanja etičkog kodeksa“seminaropširnije..
2018Predpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora Crne Goresavjetovanjeopširnije..
2018Savjetovanje u vezi primjene metodologije Ministarstva finansija Crne Gore za procjenu vrijednosti imovine za potrebe finansijskog izvještavanja i druge svrhesavjetovanjeopširnije..
2018IV Međunarodna konferencije interne revizijekonferencijaopširnije..
2018Upravljanje informacionim rizicima eksternalizacija IT uslugaobukaopširnije..
2018Godišnji izvještaj menadžmenta u funkciji poboljšanja kvaliteta finansijskog izvještavanjaobukaopširnije..
2018Utvrđivanje fer vrijednosti nematerijalne imovine u skladu sa MSFI 13 I MRS 38obukaopširnije..
2018Umanjenje vrijednosti imovine, u skladu sa MRS 36obukaopširnije..
2017Revizija informacionih sistema u kompaniji u skladu sa međunarodnim standardimaseminaropširnije..
2017Eksterna ocjena kvaliteta revizije u skladu sa IIA standardimaobukaopširnije..
2017"Kako pripremiti izvještaj menadžmenta i nefinansijski izvještaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu CRNE GORE"obukaopširnije..
2017"Uspostavljanje revizorskog odbora i izvještaj risk menadžmenta u funkciji korporativnog upravljanja"seminaropširnije..
2017Okrugli sto „Izmjena u međunarodnom okviru profesionalne prakse, zahtjevi novog zakona o računovodstvu i zakona o reviziji; iskustva saradnje interne i eksterne revizije“radionicaopširnije..
2017Specijalistička predavanja po novom programu edukacije/sertifikacije za sticanje zvanja: Ovlašćeni interni revizorobukaopširnije..
2016Edukativni ciklus za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme" u skladu sa IVS/EVS standardimaobukaopširnije..
2016"Praktični primjeri IIA smjernica i praktičnih savjeta u svakodnevnom radu internih revizora"radionica
2016"16 faza za uspostavljanje funkcije interne revizije u poslovnim subjektima Crne Gore, u skladu sa IIA standardima"seminar
2016"Nefinansijsko i integrisano korporativno izvještavanje-izgradnja povjerenja kroz internu reviziju"seminaropširnije..
2016"Balkanski forum profesionalaca poslovne etike i komplajensa”-Sarajevo 2016konferencijaopširnije..
2016Kontrola informacione bezbjednosti u kompanijiseminaropširnije..
2016"Pristup procjeni vrijednosti kapitala (biznisa) preduzeća"seminar
2016"Smjernice za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u poslovnim subjektima"seminar