prof. dr Đorđije Rakočević

CRNA GORA

Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore. Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore, Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i glavni partner kompanije “HLB Mont Audit” doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga.

doc. dr Slavko Rakočević

CRNA GORA

Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore; Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica; Predsjednik Upravog Odbora Komore Procjenitelja Crne Gore; Predavač na Univerzitetu Mediteran na predmetima: međunarodni standardi revizije, računovodstvo finansijskih institucija.

Licencirani je revizor, Državni revizor, Ovlašćeni interni revizor, međunarodno sertifikovani ekspert za pružanje uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima u kompaniji (CRMA).

prof. dr Milan Lakićević

CRNA GORA

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici Univerzitet Crne Gore, član Savjeta za visoko obrazovanje Vlade Crne Gore. Izvodio nastavu iz: Poslovne statistike (Fakultet za turizam i hotelijerstvo), Računovodstvo finansijskih institucija, Preduzetničke finansije, Korporativna analiza i kontrola, Analize poslovanja i Revizije i kontrole (Ekonomski fakultet Podgorica – osnovne studije).

Predavač je po pozivu na postdiplomskim studijama Ekonomskoh fakulteta u Banja Luci – smjer Finansijski menadžment i Finansijsko upravljanje.

doc.dr Branislav Radulović

CRNA GORA

Za člana Senata Državne revizorske institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. Godine. Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i  „Finansije i finansijsko pravo“.

Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Planiranje i izvršenje budžeta“ i „Kontrola budžeta“ Uprave za kadrove Crne Gore i autor publikacije „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“.

dr Vladan Martić

CRNA GORA

Zaposlen u Ministarstvu odbrane Crne Gore na poslovima planiranja budžeta.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) Univerziteta „Mediteran“ asistent je na predmetima: finansijsko računovodstvo; upravljačko računovodstvo; strategijsko upravljačko računovodstvo; kontrola i revizija.

George Badescu, FRICS, REV CMF Consulting,

RUMUNIJA

Gheorghe (George) Badescu posjeduje RICS priznanje Kraljesvkog Instituta Ovlašćenih Procjenitelja iz Londona (RICS) i posjeduje zvanje Evropski Priznati Procjenitelj (REV). Počasni je član Asocijacije Procjenitelja Kine, Udruženja nezavisnih procjenitelja Gruzije.
Osnivač je i izvršni direktor konsultantske kompanije CMF CONSULTING, koja se bavi uslugama procjena biznisa i vrijednosti materijalne imovine sa preko 25 godina iskustva.

George je osnivač Nacionalnog Udruženja Procjenitelja Rumunije gdje je obavljao funkciju predsjednika Upravnog odbora  (1992-2001). Takođe je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Evropskog Udruženja Procjenitelja iz Brisela ali i člana Upravnog odbora Globalne Asocijacije za usvajanje Standarda Procjene IVSC (1999-2005).

George je vršio obuke i konsalting usluge u više zemalja svijeta: Albaniji, Jermeniji, Azerbejdžanu, Bugarskoj, BiH, Kini, Gani, Gruziji, Keniji, Indiji, Mongoliji, Srbiji, Ugandi, Ukrajini.

Doc. dr Igor Franc

SRBIJA

Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu,
Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor. Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti. Ima  više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd.

Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova. Predavač je na različitim konferencijama u regionu.

Mag. Norbert Wagner

AUSTRIJA

Dugogodišnji je izvršni Direktor IIA Austria, Član je Odbora za međunarodne odnose Evropske Konfederacije nacionalnih instituta internih revizora (ECIIA). Obavljao je funkciju Izvršnog direktora Željeznice Austrije i trenutno je Direktor Akademije za obuku internih revizora Austrije.

Predstavnik je Globalnog instituta internih revizora za obuku u oblasti eksterne procjene kvaliteta interne revizije.

Predavač je na više desetina Međunarodnih konferencija u organizciji nacionalnih instituta internih revizora iz cijelog svijeta.

prof. dr Adis Balota

CRNA GORA

Rukovodilac je Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica; višegodišnji je Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije – Univerzitet Mediteran Podgorica;  prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture.

Obavljao je fuknciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore; predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.

prof. dr Ramo Šendelj

CRNA GORA

Prof.dr Ramo Šendelj je u dva mandata (2006 – 2013) obavljao funkciju Dekana Fakulteta za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Od 2009 do 2011 je obavljao i funkciju Prorektora za nastavu i finansije Univerziteta Mediteran.

Trenutno je zaposlen na Univerzitetu Donja Gorica kao profesor i rukovodilac postdiplomskog magistarskog studijskog programa “Sajber bezbjednost”, Kao gostujući profesor angažovan je u nastavi na magistarskim i doktorskim studijama na Fakultetu informacijskih tehnologija, Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, i na magistarskim studijama Tehničkog fakulteta,Univerziteta u Kragujevcu.

Miodrag Vujković

CRNA GORA

Rukovodilac je interne revizije finansijske institucije Alter Modus Podgorica; Prethodni je rukovodilac Interne revizije CKB Banke Podgorica-član OTP Grupe iz Budimpešte, Angazovan je za predavača od strane Ministarstva Finansija Crne Gore za obuku unutrasnjih revizora Javnog Sektora Crne Gore; Član je Upravnog odbora IIRCG; Sertifikovani je računovođa kod Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore.

Održao je više predavanja u oblasti računovodstva i interne revizije u organizaciji IIRCG ali i Instituta Sertifikovanih Računovođa Crne Gore. Prethodni je Rukovodilac Interne revizije Hypo Alpe Adria Banke Podgorica.

prof. dr Ana Lalević

CRNA GORA

Prof. dr Ana Lalević Filipović je radni angažman na Ekonomskom fakultetu, UCG započela 2000. godine.  Nagrađivana je tokom studija od strane Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore kao jedan od najboljih studenata. U dosadašnjoj istoriji Ekonomskog fakulteta, UCG bila je prva žena dekan. Nalazila se na poziciji predsjednice Nacionalnog savjeta za obrazovanje, prodekana za finanansije, rukovodioca studijskih programa, koordinatora nekoliko međunarodnih bilateralnih projekata. Izvodi nastavu na predmetima: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Računovodstveni informacioni sistem, Računovodstvo troškova i  ostalo.

Prof. dr Ana Lalević Filipović iza sebe ima značajan broj referenci: monografiju i šest koautorska udžbenika kao i više desetina članaka publikovanih kako u renomiranim međunarodnim tako i u domaćim časopisima. Učestvovala je na brojnim simpozijumima, kongresima i konferencijama gdje se predstavila sa više desetina radova. Imala je učešće u izradi zapaženog broja stručnih projekata. Obavila je značajan broj studijskih i naučno-istraživačkih posjeta u zemlji i inostranstvu. Bila je mentor i velikog broja  master, specijalističkih i diplomskih radova. Aktivno je angažovana u upravljačkim tijelima kompanija u Crnoj Gori, kao i u stručnim organima. Jedan je od osnivača NVO „Nacionalni osmjeh Crne Gore“ i „Core consulting“. Udata je i majka djevojčica Marte i Andree i dječaka Koste.

Zvonimir Petrović, ASA

SRBIJA

Regionalni je Direktor Sektora usluga procjena, nadležan za Srbiju, Crnu Goru, BiH-kod revizorske kompanije BDO Beograd. Međunarodno je sertifikovani procjenitelj od strane Udruženja sertifikovanih procjenitelja Amerike (ASA).

Ovlašćeni procjenitelj biznisa i kapitala ispred Komore, procjenitelja Crne Gore a po osnovu obuke koju je pohadjao u organizaciji Nacionalnog Udruženja procjenitelja Srbije (NUPS) i Udruženja procjenitelja Rumunije (ANEVAR).

Prof dr Jozefina Beke Trivunac

SRBIJA

Dr Jozefina Beke-Trivunac je predsjednica Udruženja internih revizora Srbije – IIA Serbia; međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA), Ovlašćeni je revizor kod Komore ovlašćenih revizora Srbije, redovni je profesor „ALFA Univerziteta“, Beograd-Srbija. Profesionalnu karijeru gradila je u državnoj i međunarodnoj revizorskoj organizaciji.

Član je Odbora za reviziju Instituta IMS Beograd. Od 2006. g. član je Komisije za sprovođenje ispita, obuku i kontinuirano profesionalno usavršavanje Komore ovlašćenih revizora Srbije; član je odbora za edukaciju Instituta internih revizora Crne Gore.

Olivera Radović

SRBIJA

Rukovodilac je Sektora interne revizije u A.D. Elektromreža Srbije“. Do 2008. g. radila je u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, Odjeljenju za internu reviziju na radnom mjestu revizora, u zvanju savjetnika.

Nosilac je profesionalnog zvanja “Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru” i Ovlašćeni računovođa-stečeno kod Saveza računovođa i revizora Jugoslavije. Nosilac je Sertifikata za eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije koje je izdao IIA Montenegro. Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Nosilac je Sertifikata za službenika za javne nabavke; Interni je provjerivač medjunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004&OHSAS 18001:2007. Sudski je vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je Udruženja internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog institute internih revizora) od njegovog osnivanja.

prof. dr Miloš Vukčević

CRNA GORA

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran (izabran u decembru 2017. godine).
Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran (biran u zvanje u martu 2017. godine) i Fakultetu za evropske i državne studije na predmetima Pravo EU i Međunarodno javno pravo.

Predavač u Centru za obuku sudija i državnih tužilaca na modulu Pravo EU.
U periodu 2013-2017. godina obavljao dužnost pomoćnika ministra/generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore.

U periodu 2011-2013. godina obavljao dužnost pomoćnika direktora Uprave za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vlade Crne Gore.

Prof. dr Dragoljub Janković

CRNA GORA

Savjetnik je potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore.Višegodišnji je Dekan na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora.

Od septembra 1991. god. do 2007. god. obavljao je funkciju pomoćnika direktora Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja,Prethodni je Izvršni direktor Invest banke Montenegro.

Marko Manojlović, CFA

CRNA GORA

Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe. Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica.

Obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica.

Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Verra Marmalidou

GRČKA

Predsjednik Instituta internih revizora Grčke (IIA Greece), član je Upravnog odbora ECIIA Brisel (Evropske konfederacije nacionalnih instituta internih revizijora) i član je ECIIA Odbora za bankarstvo.

Radi u Nacionalnoj banci Grčke kao direktor interne revizije. Ekspert je u oblasti razvoja metodologije rada interne revizije, razvoja godišnjeg plana revizije zasnovanog na ocjeni rizika, ocjene kvaliteta rada interne revizije, razvoja ključnih indikatora uspješnosti poslovanja od značaja za internu reviziju.

Verra Marmalidou je diplomirala na nacionalnom Univerzitetu u Atini i magistrirala u oblasti finansija i bankarstva na Pirejskom Univerzitetu.

Sertifikovani je interni revizor (CIA), posjeduje CRMA sertifkat (Sertifikat o pružanju uvjeravanja u vezi sa upravljanjem rizicima), Ekspert je eksterne ocjene kvaliteta interne revizije u skladu sa IIA Standardima i posjeduje COSO sertifikat iz oblasti primjene okvira za internu kontrolu u kompanijama.