Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (www.edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje 10.06.2021. godine, sa početkom u 10 časova, online Savjetovanje na temu:

Metodologija interne samoprocjene rada interne revizije u skladu sa IIA Standardima

10 CPE

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE NA SAVJETOVANJU:

 1. IIA Standard 1310 – Zahtjevi programa obezbjedjenja i unapredjenja kvaliteta. Program obezbjedjenja i unapredjenja kvaliteta mora uključiti i interne i eksterne ocjene

a) IIA Standard 1311 – Interne ocjene

   • Kontinuirano/stalno praćenje učinka aktivnosti interne revizije
   • Periodične samocjene ili ocjene koje obavljaju druga lica u organizaciji s dovoljnim znanjem o praksi interne revizije.

Primjer kontrolne liste samoocjene usaglašenosti sa Standardima i Etičkim kodeksom

Priprema akcionog plana za implementaciju predloženih korektivnih mjera u cilju unapredjenja aktivnosti unutrasnje revizije, sa rokom za implementaciju. Praktičan primjer

    b)  Eksterne ocjene.

 

 1. IIA Standardi 2340 – Nadzor nad angažmanom

Primjer kontrolne liste za obavljanje stalnog nadzora

PODACI O PREDAVAČU:

Ksenija Barjaktarovic – diplomirani ekonomista, sertifikovani interni revizor

 • Rukovodilac interne revizije CEDIS-a
 • Prethodni je Viši interni revizor u Crnogorskom Telekomu
 • Super user za implementaciju SAP Sistema
 • Odgovorno je lice za implementaciju SOX kontrola (Sarbanes-Oxley Act)
 • Odgovorno je lice za kontrolu ICS-a (Internal Control System)
 • Odgovorno je lice za uspostavljenje i razvoj Interne revizije u CEDIS-u.

Kotizacija za učestvovanje na savjetovanju, za uplate do 01.05.2021. godine iznosi:

-za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 100,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 120,00 €.

Za uplate posle 01.05.2021. godine kotizacija će iznositi:

-za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi 120,00 €.
-za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi 150,00 €.

Komentariši