Institut internih revizora Crne Gore nudi uslugu webinara koja svim zainteresovanim stranama omogućava da sa bilo koje lokacije u zemlji i inostranstvu vrše video pregled navedenih seminara/radionica, bez fizičkog prisustva ovim strukovnim događajima.

Da bi ste koristili usluge webinara, potrebno je da imate kompjuter/lap-top sa internet konekcijom, da odaberete sa spiska ponuđene webinare i da se prijavite online za pregled odabranog video zapisa-IIRCG strukovnog skupa.

OBLASTTEMA WEBINARATIP IIRCG SKUPALINK
Primjena MRS/MSFIUtvrđivanje transfernih cijena kod povezanih licasavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaPravni okvir borbe protiv prevarasavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaUpravljanje rizikom prevarnih radnji-odgovornostisavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaPrevarne radnje u finansijskim izvještajimasavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaUspostavljanje okvira borbe protiv prevarasavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaOsnove istraživanja prevara - prevencija, detekcija, istražne radnje, korektivne mjere, izvještavanjesavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaTipovi sajber prevara i mehanizmi prevencijesavjetovanjeopširnije..
Izvođenje revizijeNovi međunarodni standardi interne revizijesavjetovanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFISastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje transfernih cijenasavjetovanjeopširnije..
Informacioni sistemiISACA organizacija i okvir za jačanje digitalnog povjerenjesavjetovanjeopširnije..
Korporativno upravljanjePostupak i način registracije privrednih društava (sa osvrtom na novine Zakona o privrednim društvima)savjetovanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFIObračun zarada u skladu sa programom reformi "Evropa sad"predavanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFIProcjena vrijednosti zaliha u skladu sa IVS i MSFIseminaropširnije..
Informacioni sistemiBezbjedno korišćenje prenosnih uređajasavjetovanjeopširnije..
Upravljanje rizicimaRegistar rizika u sistemu upravljanja rizicimasavjetovanjeopširnije..
Unapređenje kvalitetaMetodologija interne samoprocjene rada interne revizije u skladu sa IIA Standardimasavjetovanjeopširnije..
Planiranje angažmanaIzrada Strateškog i Godišnjeg plana interne revizije koji podržava ciljeve organizacije, u skladu sa IIA Standardimasavjetovanjeopširnije..
Revizorski alatiIntezivni program obuke za napredni MS EXCELobukaopširnije..
Informacioni sistemiUnapeđenje metodologije interne revizije i primjena GDPR uredbesavjetovanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFIFinansijsko izvještavanjeradionicaopširnije..
Korporativno upravljanjeFinansijski menadžment i kontrolaradionicaopširnije..
Korporativno upravljanjeUpravljanje kadrovimaradionicaopširnije..
Primjena MRS/MSFIFinansijske informacije za menadžmentradionicaopširnije..
Informacioni sistemiPretpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora Crne Gore 2020 "Unapređenje metodologije IT revizije i primjena GDPR uredbe"savjetovanjeopširnije..
UsklađenostPrimjena Zakona o fiskalizaciji u prometu roba i uslugasavjetovanjeopširnije..
Korporativno upravljanjePrimjena novog modela "Tri linije odbrane"savjetovanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFIMSFI 13-Mjerenje fer vrijednosti: primjena standarda za procjenu fer vrijednosti imovine i obaveza kod revizije kvaliteta finansijskog izvještavanjaseminaropširnije..
UsklađenostPraktična primjena novog zakona o radu sa tumačenjem njegovih odredbiseminaropširnije..
Izvođenje revizijeJačanje funkcije interne revizije u cilju unapređenja upravljanja kompanijama i sistema internih kontrolaseminaropširnije..
UsklađenostSprječavanje pranja novca i finansiranja terorizmaobukaopširnije..
UsklađenostOvlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanjaobukaopširnije..
Primjena MRS/MSFIEvidencija poslovnih promjena u skladu sa MRS/MSFIradionicaopširnije..
Primjena MRS/MSFIPriprema i sastavljanje finansijskih iskaza u skladu sa MRS/MSFIradionicaopširnije..
Primjena MRS/MSFIFinansijsko računovodstvo i finansijski izvještaji - osnove i principi dvojnog knjigovodstva za potrebe sticanja zvanja "Računovodstveni tehničar"radionicaopširnije..
UsklađenostPoreski sistem Crne Goreradionicaopširnije..
UsklađenostPrivredno pravo Crne Goreradionicaopširnije..
Informacioni sistemiPredpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora - "Sajber-bezbjednost"; "Optimalni pristup u čuvanju i upravljanju logovima"; "Revizija konkretnih područja"; "Izvještaj o procjeni pouzdanosti i kvaliteta informacionog sistema"; "Sistem upravljanja logovima i proces čuvanja rezervnih kopija"; "SWIFT Client Security Program (skraćeno: Swift CSP) – nezavisna revizija 2020."; "Metodologija interne IT revizije"savjetovanjeopširnije..
Interne kontroleOvlašćeni ekspert ocjene sistema internih kontrolaobukaopširnije..
Primjena MRS/MSFIProcjena finansijskih instrumenata u skladu s IVS/EVS te MRS/MSFIobukaopširnije..
Izvođenje revizije“Investiciona analiza i rizici ulaganja u hartije od vrijednosti na finansijskim tržištima sa simulacijama u exelu"seminaropširnije..
Izvođenje revizije“Uloga interne revizije u borbi protiv prevara i finansijskog kriminala"seminaropširnije..
Izvođenje revizije“Izrada izvještaja interne revizije u skladu sa IIA standardima"seminaropširnije..
Izvođenje revizije„Aktivnosti interne revizije u vezi revizorske i poslovne etike-procjena ključnih rizika narušavanja etičkog kodeksa“seminaropširnije..
Informacioni sistemiPredpraznično savjetovanje IT sekcije Instituta internih revizora Crne Gore - "Unapređenje metodologije IT revizije"; "GDPR Uredba Evropskog Parlamenta i Vijeća Evropske Unije o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation); "Elektronsko bankarstvo"; "Metodologija za procjenu kvaliteta IS"savjetovanjeopširnije..
Primjena MRS/MSFISavjetovanje u vezi primjene metodologije Ministarstva finansija Crne Gore za procjenu vrijednosti imovine za potrebe finansijskog izvještavanja i druge svrhesavjetovanjeopširnije..
Izvođenje revizije IV Međunarodna konferencije interne revizije - "Prilagođavanje novoj realnosti brzinom inovacija"konferencijaopširnije..
Upravljanje rizicimaUpravljanje informacionim rizicima eksternalizacija IT uslugaobukaopširnije..
Korporativno upravljanjeGodišnji izvještaj menadžmenta u funkciji poboljšanja kvaliteta finansijskog izvještavanjaobukaopširnije..
Primjena MRS/MSFIUtvrđivanje fer vrijednosti nematerijalne imovine u skladu sa MSFI 13 I MRS 38obukaopširnije..
Primjena MRS/MSFIUmanjenje vrijednosti imovine, u skladu sa MRS 36obukaopširnije..
Informacioni sistemiRevizija informacionih sistema u kompaniji u skladu sa međunarodnim standardimaseminaropširnije..
Unapređenje kvalitetaEksterna ocjena kvaliteta revizije u skladu sa IIA standardimaobukaopširnije..
Korporativno upravljanje"Kako pripremiti izvještaj menadžmenta i nefinansijski izvještaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu CRNE GORE"obukaopširnije..
Korporativno upravljanje"Uspostavljanje revizorskog odbora i izvještaj risk menadžmenta u funkciji korporativnog upravljanja"seminaropširnije..
UsklađenostOkrugli sto „Izmjena u međunarodnom okviru profesionalne prakse, zahtjevi novog zakona o računovodstvu i zakona o reviziji; iskustva saradnje interne i eksterne revizije“okrugli stoopširnije..
Informacioni sistemiRevizija Informacionih tehnologija kompanijeobukaopširnije..
Korporativno upravljanjeUloga i aktivnosti interne revizije u upravljanju, utvrđivanju rizika i internih kontrolaobukaopširnije..
Izvođenje revizijeIzvođenje interne revizije u skladu sa Standardimaobukaopširnije..
Procjene vrijednostiEdukativni ciklus za sticanje zvanja "Ovlašćeni procjenitelj postrojenja i opreme" u skladu sa IVS/EVS standardimaobukaopširnije..
Izvođenje revizije"Praktični primjeri IIA smjernica i praktičnih savjeta u svakodnevnom radu internih revizora"radionicaopširnije..
Izvođenje revizije"16 faza za uspostavljanje funkcije interne revizije u poslovnim subjektima Crne Gore, u skladu sa IIA standardima"seminaropširnije..
Korporativno upravljanje"Nefinansijsko i integrisano korporativno izvještavanje-izgradnja povjerenja kroz internu reviziju"seminaropširnije..
Usklađenost"Balkanski forum profesionalaca poslovne etike i komplajensa”forumopširnije..
Informacioni sistemiKontrola informacione bezbjednosti u kompanijiseminaropširnije..
Procjene vrijednosti "Pristup procjeni vrijednosti kapitala (biznisa) preduzeća"seminaropširnije..
Upravljanje rizicima"Smjernice za uspostavljanje i sprovođenje procesa upravljanja rizicima u poslovnim subjektima"seminaropširnije..