Ovlašćeni računovođa

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje obuku za zvanje “Ovlašćeni računovođa”.

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore, UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore,  izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja koja je dostupna ovdje…

doc. dr Vladan Martić

Načelnik odeljenja za finansije Ministarstva odbrane Crne Gore

prof. dr Marija Janković

Dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerziteta Mediteran

prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor Univerziteta Singidunum iz Beograda

prof. dr Radisav Jovović

Redovni profesor Univerziteta Mediteran

prof. dr Miloš Vukčević

Dugogodišnji Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

prof. dr Slavko Rakočević

Predsjednik IIRCG i Direktor Crnogorskog edukativnog centra

prof. dr Adis Balota

Rukovodilac Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica

Aleksanda Rakočević

Ovlašćeni revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Sertifikovani računovođa

Edisa Vesković

Revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Ovlašćeni računovođa

dr Đorđije Rakočević

Osnivač i glavni partner revizorskog društva HLB Mont Audit doo iz Podgorice, Ovlašćeni revizor, Predsjednik UO Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Da bi ste dobili sertifikat o sticanju stručne kvalifikacije “Ovlašćeni računovođa” treba da ispunite sledeće uslove:

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo-240 kredita CSPK-a) sa profesionalnim zvanjem “samostalni računovođa” i najmanje tri godine praktičnog rada u tom zvanju.

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Priprema i prezentacija finansijskih iskaza
 • Finansijske informacije za menadžment
 • Upravljanje kadrovima
 • Informacioni sistemi
 • Kompanijsko i poslovno pravo
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Finasijski menadžment i kontrola
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

Kandidat ima pravo da podnese Zahtjev za priznavanje ispita položenih kod drugih strukovnih asocijacija i institucija, pri čemu će odluku o eventualnom priznanju dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Podnošenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata:
Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-c, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje stručne kvalifikacije “Ovlašćeni računovođa” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija);
 • Dokaz o ispunjenju uslova u pogledu praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja, u skladu sa zahtjevima Ispitnog kataloga;
 • Dokaz o uplati kotizacije za stručno osposobljavanje;
 • Potpisan Ugovor o realizaciji programa osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije „Ovlašćeni računovođa“
 • Dokaz o uplati naknade za članove Komisije 100,00 €
 •  Dokaz o uplati kotizacije za izdavanje sertifikata 50,00€

Mjesto i dinamika održavanja nastave zavisiće od broja prijavljenih polaznika, o čemu će predstavnik organizatora obuke obavijestiti pravovremeno svakog prijavljenog kandidata.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700,00 € po kandidatu.