Računovodstveni tehničar/ka

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/), Zavodom za zapošljavanje Crne Gore i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje program praktične obuke  iz oblasti Finansijskog izvještavanja i primjene Poreskih propisa Crne Gore po  programu obrazovanja Centra za stručno obrazovanje Crne Gore (CSO).

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore, UPI broj 1050303-605/20-2743 od 30.10.2020. godine, Crnogorskom Edukativnom Centru čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore,  izdata je Licenca za izvođenje programa obrazovanja koja je dostupna ovdje…

Praktičnu obuku iz oblasti finansijskog izvještavanja organizujemo u skladu sa zahtjevima IIA Standarda 2120.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih informacija.

Da bi ste dobili sertifikat sa zvanjem “Računovodstveni tehničar/ ka” treba da ispunite sledeće uslove:

a) Osnovni obrazovni zahtjev je:

 • Završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);
 • Poznavanje jednog stranog jezika;
 • Informatička pismenost

b) Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Evidencija poslovnih promjena
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica
 • Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
 • Privredno pravo

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

c) Testiranje:
Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

d) Podnošenje Zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od a-c, popuni Zahtjev za izdavanje sertifikata za sticanje stručne kvalifikacije “Računovodstveni tehničar” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom administraciji.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata:

 • Dokaz o završenoj stručnoj spremi (ovjerena kopija);
 • Dokaz o uplati kotizacije za stručno osposobljavanje;
 • Potpisan Ugovor o realizaciji programa osposobljavanja za sticanje stručne kvalifikacije „Računovodstveni tehničar/ka“.
 • Dokaz o uplati naknade za članove Komisije 100,00 €
 • Dokaz o uplati kotizacije za izdavanje sertifikata 50,00€

Svi polaznici koji na kraju obuke uspješno polože ispite dobiće sertifikat priznat po osnovu licence Ministarstva prosvjete, dok će sertifikovani članovi/polaznici edukacije Instituta internih revizora Crne Gore kroz pohađanje tromjesečne obuke, pored sertifikata o uspješno završenom programu edukacije, dobiti i 20 CPE sati kontinuirane edukacije.

PODACI O PREDAVAČIMA:

 

prof. dr Miloš Vukčević

Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran (izabran u decembru 2017. godine).
Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran (biran u zvanje u martu 2017. godine) i Fakultetu za evropske i državne studije na predmetima Pravo EU i Međunarodno javno pravo.

Predavač u Centru za obuku sudija i državnih tužilaca na modulu Pravo EU.
U periodu 2013-2017. godina obavljao dužnost pomoćnika ministra/generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore.

U periodu 2011-2013. godina obavljao dužnost pomoćnika direktora Uprave za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vlade Crne Gore.

prof. dr Slavko Rakočević

Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore; Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica; Predsjednik Upravog Odbora Komore Procjenitelja Crne Gore; Predavač na Univerzitetu Mediteran na predmetima: međunarodni standardi revizije, računovodstvo finansijskih institucija.

Licencirani je revizor, Državni revizor, Ovlašćeni interni revizor, međunarodno sertifikovani ekspert za pružanje uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima u kompaniji (CRMA).

prof. dr Ana Lalević

Prof. dr Ana Lalević Filipović je radni angažman na Ekonomskom fakultetu, UCG započela 2000. godine.  Nagrađivana je tokom studija od strane Ekonomskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore kao jedan od najboljih studenata. U dosadašnjoj istoriji Ekonomskog fakulteta, UCG bila je prva žena dekan. Nalazila se na poziciji predsjednice Nacionalnog savjeta za obrazovanje, prodekana za finanansije, rukovodioca studijskih programa, koordinatora nekoliko međunarodnih bilateralnih projekata. Izvodi nastavu na predmetima: Računovodstvo, Upravljačko računovodstvo, Računovodstveni informacioni sistem, Računovodstvo troškova i  ostalo.

dr Đorđije Rakočević

Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore (IIA Montenegro-član IIA i ECIIA Brisel). Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore, Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija.

Bio je angažovan kao professor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, u zvanju vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija, osnivač je i glavni partner kompanije “HLB Mont Audit” doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga.

prof dr Srđa Božović

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran za predmete Finansijsko pravo, Radno pravo, Carinsko pravo, Poresko pravo.

Aleksandra Rakočević, dipl ecc

Stručni je konsultant, računovođa i mlađi revizor u Društvu za reviziju, kontrolin i konsalting “Mont Audit Plus” iz Podgorice; Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC-a); član je Nadzornog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; u periodu od 2009.-2012. obavljala je funkciju Glavnog internog revizora austrijskog osiguravajućeg društva u Crnoj Gori “Merkur Osiguranje” AD Podgorica; do 2009. godine bila je Načelnik CFCU Sektora za finansije Ministarstva finansija Crne Gore; od 2004.-2006. godine bila je pomoćni Savjetnik USAID/BEARINGPOINT u Ministarstvu finansija Crne Gore za Sektor interne revizije; Ovlašćeni je interni revizor-specijalista za privredu i osiguranja; Licencirani je Broker, Diler i Investicioni menadžer u Crnoj Gori.

Milan Ivanović

Načelnik u Centrali Poreske Uprave Crne Gore.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 600,00 € po kandidatu.