Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje 24. i 25. februara 2020. godine na Univerzitetu Mediteran u Podgorici, edukativni program za sticanje zvanja:

OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA-KOMPLAJENS

20 CPE

Praktična obuka će vam omogućiti dobro razumijevanje osnovnih pitanja praćenja usklađenosti poslovanja u Vašoj kompaniji.

Obuka je pogodna za sve koji žele naučiti više o usklađenosti poslovanja i regulatornom okruženju, kao i za one koji razmišljaju o započinjanju nove karijere u skladu sa najboljim praksama Korporativnog upravljanja u kompanijama.

Kome je namijenjena obuka?

 • Svo osoblje koje radi ili želi raditi u području praćenja usklađenosti poslovanja
 • Osoblje interne i eksterne revizije
 • Osoblje koje radi na funkcijama u vezi upravljanja rizicima u kompaniji (Risk Menadžment)
 • Regulatorni predstavnici
 • Menadžment
 • Članovi Odbora direktora i Odbora za reviziju
 • Osoblje zaposleno u kadrovskoj službi i/ili organizacionoj jedinici zaduženoj za opšte pravne poslove

Napomena: Polaznici koji ne žele da učestvuju u kompletnom ciklusu sertifikacije za sticanje ovog ekspertskog znanja, a žele da prisustvuju samo određenom predavanju (24. ili 25. februara 2020) mogu se prijaviti online na način što će u prijavi naznačiti za koji dan predavanja prijavljuju svoje učešće. Na taj način stiču pravo prisustva samo određenom predavanju uz odobrenih 50% od iznosa kotizacije. 

Faze koje je zainteresovani kandidat u obavezi da prođe, kao uslova za sticanje ovog specijalističkog sertifikata, su:

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize.
 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima.

3. Praktična obuka

Kandidat je u obavezi da prisustvuje edukaciji za sticanje profesionalnog zvanja: “OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA-KOMPLAJENS” koje je zakazano za 24. i 25.02 2020. godine.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE testove (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada

Na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima IIRCG Administracije i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti Usklađenosti poslovanja-Komplajens.

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove za sticanje sertifikata, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore. Zahtjev možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje…


 

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM EDUKACIJE:

PREDAVANJE ZAKAZANO ZA 24.02.2020.

  Tema: Predavač
10:00-11:30 Uloga i značaj Komplajens funkcije u organizaciji

 

 • Razumevanje regulatornog okruženja
 • Propisi u praksi
 • Usklađenost/komplajens u praksi
 • Druga ključna područja od značaja za komplajens

Dana Bogetić Laković

rukovodilac komplajens funkcije Telekoma CG

11:30-11:45 Pauza  
11:45-12:30  

Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”

 

 • Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”- zašto se uopšte baviti ovom temom?
 • Pristup “upoznaj poslovanje svog klijenta” zasnovan na riziku
 • Ključni koncepti pristupa
 • Osnovni okviri ovog pristupa

 

Dana Bogetić Laković

rukovodilac komplajens funkcije Telekoma CG

12:30-13:00 Pauza  
13:00-14:00  

Sprječavanje korupcije u organizaciji

 

 • Razumevanje korupcije
 • Koruptivne aktivnosti
 • Ko su zainteresovane strane?
 • Visoko rizične zemlje, industrije i kupci
 • Antikorupcijsko zakonodavstvo
 • Implementacija najboljih praksi
 • Holistički pristup ublažavanju korupcijskog rizika
 • Budući trendovi i potreba za rastom profesionalca u cilju borbe protiv korupcije

 

Gajević Stevan

magistar ekonomije

Vještak finansijsko-ekonomske struke

14:00-14:15 Pauza  
14:15-15:00  

Borba protiv finansijskog kriminala-najbolje prakse

 

 • Šta je finansijski kriminal?
 • Koji su rizici finansijskog kriminala?
 • Kontrola prevare
 • Bankarstvo – Tipologije prevara
 • Krađa identiteta i elektronski kriminal
 • Podmićivanje i korupcija
 • Politika reagovanja na prevare
 • Krivična djela

 

Gajević Stevan

magistar ekonomije

Vještak finansijsko-ekonomske struke


PREDAVANJE ZAKAZANO ZA 25.02.2020.

 

Tema:

Predavač

10:00-11:30
 • Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja  klijenta 
 • Utvrđivanje stvarnog vlasnika 
 • Politički eksponirano lice
 • Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih  transakcija;
 • Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica
 • Međunarodna saradnja
  • Komitet Manival
  • Savjet Evrope
  • Egmont Grupa-asocijacija finansijsko-obavještajnih službi
  • Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
  • FATF
 • Praktična vježba sa studijom slučaja

 

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

11:30-11:45 Pauza
11:45-12:30 Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika

 • Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih
 • Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 eur i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

12:30-12:45 Pauza  
12:45-14:00  

         Procjena rizika od PN/FT:

 

 • Identifikacija rizika
  • Rizik zemlje ili geografski rizik
  • Rizik stranke (klijenta)
  • Rizik transakcije, proizvoda i usluge,
 • Analiza rizika – matrica rizika,
 • Upravljanje rizikom  – Sektorske politike i procedure – Obuka
 • Nadzor i preispitivanje rizika – Proces praćenja i nadzora – Ovlašćeno lice  – Revizija – Preispitivanje procjene rizika od PN/FT,
 • Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse, Praktična vježba po grupama; Izvještavanje po grupama.

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

Napominjemo da su cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.

IIRCG premium članovi dobijaju prisutup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.

PODACI O PREDAVAČIMA:

Dana Bogetić Laković , dipl. pravnik, zaposlena u Crnogorskom Telekomu kao Ekspert za uskladjenost poslovanja i Ekspert za zaštitu podataka.

Zvanje Certificated Compliance Manager International (CCMI) stekla 2018. godine na Frankfurt School of Finance and Management.

Ranije, takodje u Crnogorskom Telekomu, pokrivala više menadžerskih pozicija u pravnom sektoru i korporativnim poslovima.

Prije toga radno iskustvo sticala u Ministarstvu pravde i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Aktivno govori engleski jezik.

Mr Gajević Stevan, magistar ekonomije, Vještak finansijsko-ekonomske struke

Diplomirao je 2000. godine a magistrirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Uspješno završio program MBA studija na IEDC Bled School of Management Slovenia, 2012.

Radno iskustvo:

2000-2002. MUP CG, kao Inspektor za privredni kriminalitet.

2006-2009. MUP CG, Samostalni inspektor za privredni kriminalitet.

2009-2014. Hypo Alpe Adria Bank AD, zamjenik Izvršnog direktora, Direktor za bezbjednost i usklađenost poslovanja (komplajens) i FPO

Trenutno angažovan kao samostalni Konsultant na više projekata i postavljen je za Sudskog vještaka 2013. godine.

Aktivan konsultant iz oblasti finansijskih i drugih usluga.

Milan Radulović-diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbjednost Skoplje.

Karijeru započeo u MUP-u RCG 1990. godine u Odjeljenju krim. tehnike CB Podgorica gdje radi kao Inspektor za uviđaje a od 1993. godine prelazi u Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala CB Podgorica gdje radi kao Samostalni inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta;

Od 2010. godine zaposlen je u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto rukovodioca odsjeka za sumnjive transakcije, a od 2011. godine nalazi se na radnom mjestu Glavnog inspektora. Učestvovao je u izradi Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010., 2014. kao i prve Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma;

Od 2019. godine reorganizacijom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prelazi na mjesto koordinatora Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova .

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA PREDAVANJU (oba dana) IZNOSI 200 € ZA ČLANOVE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, DOK JE ZA OSTALE CIJENA KOTIZACIJE 250 €.

Za prijave do 15.01.2020. odobravamo popust 20%. Ukoliko ste zainteresovani za predavanje samo jednog dana (24. ili 25.02.2020.) kotizacija je manja za 50%.

Napomena: Kotizacija uključuje prezentacije predavača, dodatne materijale sa predavanja, osvježenje tokom pauze, video snimak sa obuke kako bi polaznik mogao u narednih mjesec dana da se podsjeti šta je sve objašnjeno na obuci.