Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizovao je edukativni program za sticanje zvanja:

OVLAŠĆENI EKSPERT ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI POSLOVANJA-KOMPLAJENS

20 CPE

Praktična obuka vam omogućava dobro razumijevanje osnovnih pitanja praćenja usklađenosti poslovanja u Vašoj kompaniji.

Obuka je pogodna za sve koji žele naučiti više o usklađenosti poslovanja i regulatornom okruženju, kao i za one koji razmišljaju o započinjanju nove karijere u skladu sa najboljim praksama Korporativnog upravljanja u kompanijama.

Kome je namijenjena obuka?

 • Svo osoblje koje radi ili želi raditi u području praćenja usklađenosti poslovanja
 • Osoblje interne i eksterne revizije
 • Osoblje koje radi na funkcijama u vezi upravljanja rizicima u kompaniji (Risk Menadžment)
 • Regulatorni predstavnici
 • Menadžment
 • Članovi Odbora direktora i Odbora za reviziju
 • Osoblje zaposleno u kadrovskoj službi i/ili organizacionoj jedinici zaduženoj za opšte pravne poslove

Faze koje je zainteresovani kandidat u obavezi da prođe, kao uslova za sticanje ovog specijalističkog sertifikata, su:

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo (VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, opšte pravnim poslovima i poslovima za upravljanje ljudskim resursima.
 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/login/index.php. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected].

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

Kandidat ima pravo da podnese Zahtjev za priznavanje ispita položenih kod drugih strukovnih asocijacija i institucija, pri čemu će odluku o eventualnom priznanju dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE testove (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada

Na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima IIRCG Administracije i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti Usklađenosti poslovanja-Komplajens.

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove za sticanje sertifikata, popuni Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja “Ovlašćeni ekspert za praćenje usklađenosti poslovanja-komplajens” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM EDUKACIJE:

PRVI DAN PREDAVANJA

  Tema: Predavač
Uloga i značaj Komplajens funkcije u organizaciji

 

 • Razumevanje regulatornog okruženja
 • Propisi u praksi
 • Usklađenost/komplajens u praksi
 • Druga ključna područja od značaja za komplajens

Dana Bogetić Laković

rukovodilac komplajens funkcije Telekoma CG

 

Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”

 

 • Politika “upoznaj poslovanje svog klijenta”- zašto se uopšte baviti ovom temom?
 • Pristup “upoznaj poslovanje svog klijenta” zasnovan na riziku
 • Ključni koncepti pristupa
 • Osnovni okviri ovog pristupa

 

Dana Bogetić Laković

rukovodilac komplajens funkcije Telekoma CG

 

Sprječavanje korupcije u organizaciji

 

 • Razumevanje korupcije
 • Koruptivne aktivnosti
 • Ko su zainteresovane strane?
 • Visoko rizične zemlje, industrije i kupci
 • Antikorupcijsko zakonodavstvo
 • Implementacija najboljih praksi
 • Holistički pristup ublažavanju korupcijskog rizika
 • Budući trendovi i potreba za rastom profesionalca u cilju borbe protiv korupcije

 

Gajević Stevan

magistar ekonomije

Vještak finansijsko-ekonomske struke

 

Borba protiv finansijskog kriminala-najbolje prakse

 

 • Šta je finansijski kriminal?
 • Koji su rizici finansijskog kriminala?
 • Kontrola prevare
 • Bankarstvo – Tipologije prevara
 • Krađa identiteta i elektronski kriminal
 • Podmićivanje i korupcija
 • Politika reagovanja na prevare
 • Krivična djela

 

Gajević Stevan

magistar ekonomije

Vještak finansijsko-ekonomske struke


DRUGI DAN PREDAVANJA

 

Tema:

Predavač

 • Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:
 • Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.
 • Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja  klijenta 
 • Utvrđivanje stvarnog vlasnika 
 • Politički eksponirano lice
 • Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih  transakcija;
 • Preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica
 • Međunarodna saradnja
  • Komitet Manival
  • Savjet Evrope
  • Egmont Grupa-asocijacija finansijsko-obavještajnih službi
  • Evroazijska grupa za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma
  • FATF
 • Praktična vježba sa studijom slučaja

 

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika

 • Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih
 • Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 eur i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
 • Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

 

         Procjena rizika od PN/FT:

 

 • Identifikacija rizika
  • Rizik zemlje ili geografski rizik
  • Rizik stranke (klijenta)
  • Rizik transakcije, proizvoda i usluge,
 • Analiza rizika – matrica rizika,
 • Upravljanje rizikom  – Sektorske politike i procedure – Obuka
 • Nadzor i preispitivanje rizika – Proces praćenja i nadzora – Ovlašćeno lice  – Revizija – Preispitivanje procjene rizika od PN/FT,
 • Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse, Praktična vježba po grupama; Izvještavanje po grupama.

Milan Radulović

kordinator Direkcije za nadzor u oblasti SPN-a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore

PODACI O PREDAVAČIMA:

Dana Bogetić Laković , dipl. pravnik, zaposlena u Crnogorskom Telekomu kao Ekspert za uskladjenost poslovanja i Ekspert za zaštitu podataka.

Zvanje Certificated Compliance Manager International (CCMI) stekla 2018. godine na Frankfurt School of Finance and Management.

Ranije, takodje u Crnogorskom Telekomu, pokrivala više menadžerskih pozicija u pravnom sektoru i korporativnim poslovima.

Prije toga radno iskustvo sticala u Ministarstvu pravde i Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća.

Aktivno govori engleski jezik.

Mr Gajević Stevan, magistar ekonomije, Vještak finansijsko-ekonomske struke

Diplomirao je 2000. godine a magistrirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Uspješno završio program MBA studija na IEDC Bled School of Management Slovenia, 2012.

Radno iskustvo:

2000-2002. MUP CG, kao Inspektor za privredni kriminalitet.

2006-2009. MUP CG, Samostalni inspektor za privredni kriminalitet.

2009-2014. Hypo Alpe Adria Bank AD, zamjenik Izvršnog direktora, Direktor za bezbjednost i usklađenost poslovanja (komplajens) i FPO

Trenutno angažovan kao samostalni Konsultant na više projekata i postavljen je za Sudskog vještaka 2013. godine.

Aktivan konsultant iz oblasti finansijskih i drugih usluga.

Milan Radulović-diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbjednost Skoplje.

Karijeru započeo u MUP-u RCG 1990. godine u Odjeljenju krim. tehnike CB Podgorica gdje radi kao Inspektor za uviđaje a od 1993. godine prelazi u Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala CB Podgorica gdje radi kao Samostalni inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta;

Od 2010. godine zaposlen je u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto rukovodioca odsjeka za sumnjive transakcije, a od 2011. godine nalazi se na radnom mjestu Glavnog inspektora. Učestvovao je u izradi Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010., 2014. kao i prve Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma;

Od 2019. godine reorganizacijom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prelazi na mjesto koordinatora Direkcije za nadzor u oblasti sprječavanja pranja novca, finansiranja terorizma i međunarodnih restriktivnih mjera u Ministarstvu unutrašnjih poslova .

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA EDUKATIVNOM PROGRAMU IZNOSI 750 € ZA ČLANOVE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, DOK JE ZA OSTALE CIJENA KOTIZACIJE 800 €.