Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom, Univerzitetom UDG i Revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me/),  organizuje  ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima.

Specijalističku edukaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Sporazuma o saradnji  potpisanog između Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.

KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE OVOG SPECIJALISTIČKOG ZVANJA MOŽETE POGLEDATI U FORMI POWER POINT PREZENTACIJE KOJU MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…

TEME KOJE SU ZASTUPLJENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME

Predavanje predviđeno za prvi dan izlaganja

 

 • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća

 

 • Upravljanje rizicima u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije
  • Cilj upravljanja rizicima
  • Kultura upravljanja rizicima
  • Kapacitet, spremnost i tolerancija organizacije za preuzimanje rizika

 

 • Elementi internog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima
  • Integritet, etičke vrijednosti i ostale „meke“ kontrole
  • Autoritet i odgovornost za upravljanje rizicima
  • Stil vođstva i upravljanja
  • Organizacioni oblik i struktura
  • Proces donošenja odluka
  • Interni kapaciteti i resursi
  • Potrebe i očekivanja ključnih aktera
  • Interne politike

 

 • Elementi eksternog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima
  • Glavni eksterni faktori od uticaja na ciljeve organizacije
  • Potrebe i očekivanja glavnih eksternih faktora

 

NAZIV TEME

Predavanje predviđeno za drugi dan izlaganja

 

 • Osnovni principi upravljanja rizicima

 

 • Postavljanje ciljeva na svim nivoima u svrhe ostvarivanja strateških planova
 • Identifikovanje rizika
 • Analiza i procjena rizika
 • Odgovor na rizike
 • Izrada i sprovođenje planova za ublažavanje rizika
 • Praćenje rizika kao i planova za ublažavanje rizika
 • Periodična revizija procesa upravljanja rizicima u svrhu njegovog kontinuiranog unapređenja

 

 • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima

 

 • Analiza sistema upravljanja ključnim rizicima
 • Analiza sistema izvještavanja o ključnim rizicima
 • Kontrola kvaliteta načina na koji organizacija vrši procjenu rizika
 • Kontrola kvaliteta procesa upravljanja rizicima u organizaciji

PODACI O PREDAVAČU:

MARKO MANOJLOVIĆ, CFA
CRNA GORA

 • Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe,
 • Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica
 • Obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica,
 • Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uslovi za pohađanje ciklusa sertifikacije su:

1.Obrazovanje:
Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2.Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva): Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva,finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije, interne revizije;

Napomena:

Ukoliko  kandidat  ne  zadovoljava  kriterijum  u  pogledu  radnog  iskustva,  isti može prisustvovati  predavanjima  i  polaganju  ispita ali  mu  sertifikat  o  stručnom  zvanju Ovlašćeni  menadžer  za  upravljanje  rizicima  neće  biti  uručen  sve  do  pružanja  dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac   kojim   kandidat    dokazuje   da   posjeduje   radno skustvo   za   sticanje   ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete  ovdje..

3.Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da odsluša edukativni program koji se sastoji iz prezentacija-predavanja. Predavanja su iz sledećih oblasti:

 • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća (30% ispita)
 • Osnovni principi upravljanja rizicima (40% ispita)
 • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima (30% ispita).

4.Testiranje:

Kandidat  je  u  obavezi  da nakon odslušanih predavanja polaže test. Test se polaže ONLINE, mahom tipa višestrukog izbora. Zadovoljavajući uspjeh je 60% tačnosti odgovora. Uspješno urađen test je uslov za izlazak na odbranu rada studijskog primjera izvještaja upravljanja rizicima.

5.Izrada pristupnog rada

Nakon  odslušanih  predavanja  i  uspješno  položenog  testa  iz  oblasti  upravljanja  rizicima, kandidat  je  u  obavezi  da  izradi  pristupni  rad-Izvještaj  o  rizicima  na  bazi  unaprijed definisanih  simuliranih  situacija  u  vezi  sa  poslovanjem  nekog  preduzeća  u skladu  sa zahtjevima predavača.

6.Odbrana pred Komisijom pristupnog rada

7.Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Zahtjev za izdavanje sertifikata možete preuzeti ukoliko kliknete ovdje…

Za više informacija molimo vas kontaktirajte IIRCG administraciju koja je dostupna putem telefona 069 032 439 ili 069 399 399.

Cijena za učešće u ciklusu edukacije/sertifikacije je 500,00€ za IIRCG članove i 600,00€ za ostale. Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.