Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom, Univerzitetom UDG i Revizorskim društvom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (https://montaudit.me/),  organizuje  ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašćeni menadžer za upravljanje rizicima.

Specijalističku edukaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora. Skrećemo pažnju da ovaj proces organizujemo na bazi Sporazuma o saradnji  potpisanog između Ministarstva Finansija Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore.

Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.

KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE OVOG SPECIJALISTIČKOG ZVANJA MOŽETE POGLEDATI U FORMI POWER POINT PREZENTACIJE KOJU MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE…

TEME KOJE SU ZASTUPLJENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME

Predavanje predviđeno za prvi dan izlaganja

 

 • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća

 

 • Upravljanje rizicima u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije
  • Cilj upravljanja rizicima
  • Kultura upravljanja rizicima
  • Kapacitet, spremnost i tolerancija organizacije za preuzimanje rizika

 

 • Elementi internog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima
  • Integritet, etičke vrijednosti i ostale „meke“ kontrole
  • Autoritet i odgovornost za upravljanje rizicima
  • Stil vođstva i upravljanja
  • Organizacioni oblik i struktura
  • Proces donošenja odluka
  • Interni kapaciteti i resursi
  • Potrebe i očekivanja ključnih aktera
  • Interne politike

 

 • Elementi eksternog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima
  • Glavni eksterni faktori od uticaja na ciljeve organizacije
  • Potrebe i očekivanja glavnih eksternih faktora

 

NAZIV TEME

Predavanje predviđeno za drugi dan izlaganja

 

 • Osnovni principi upravljanja rizicima

 

 • Postavljanje ciljeva na svim nivoima u svrhe ostvarivanja strateških planova
 • Identifikovanje rizika
 • Analiza i procjena rizika
 • Odgovor na rizike
 • Izrada i sprovođenje planova za ublažavanje rizika
 • Praćenje rizika kao i planova za ublažavanje rizika
 • Periodična revizija procesa upravljanja rizicima u svrhu njegovog kontinuiranog unapređenja

 

 • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima

 

 • Analiza sistema upravljanja ključnim rizicima
 • Analiza sistema izvještavanja o ključnim rizicima
 • Kontrola kvaliteta načina na koji organizacija vrši procjenu rizika
 • Kontrola kvaliteta procesa upravljanja rizicima u organizaciji

PODACI O PREDAVAČU:

MARKO MANOJLOVIĆ, CFA
CRNA GORA

 • Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe,
 • Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica
 • Obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica,
 • Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uslovi za pohađanje ciklusa sertifikacije su:

1.Obrazovanje:
Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

2.Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva): Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima računovodstva,finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, revizije, interne revizije;

Napomena:

Ukoliko  kandidat  ne  zadovoljava  kriterijum  u  pogledu  radnog  iskustva,  isti može prisustvovati  predavanjima  i  polaganju  ispita ali  mu  sertifikat  o  stručnom  zvanju Ovlašćeni  menadžer  za  upravljanje  rizicima  neće  biti  uručen  sve  do  pružanja  dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac   kojim   kandidat    dokazuje   da   posjeduje   radno skustvo   za   sticanje   ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete  ovdje..

3.Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da odsluša edukativni program koji se sastoji iz prezentacija-predavanja. Predavanja su iz sledećih oblasti:

 • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća (30% ispita)
 • Osnovni principi upravljanja rizicima (40% ispita)
 • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima (30% ispita).

4.Testiranje:

Kandidat  je  u  obavezi  da nakon odslušanih predavanja polaže test. Test se polaže ONLINE, mahom tipa višestrukog izbora. Zadovoljavajući uspjeh je 60% tačnosti odgovora. Uspješno urađen test je uslov za izlazak na odbranu rada studijskog primjera izvještaja upravljanja rizicima.

5.Izrada pristupnog rada

Nakon  odslušanih  predavanja  i  uspješno  položenog  testa  iz  oblasti  upravljanja  rizicima, kandidat  je  u  obavezi  da  izradi  pristupni  rad-Izvještaj  o  rizicima  na  bazi  unaprijed definisanih  simuliranih  situacija  u  vezi  sa  poslovanjem  nekog  preduzeća  u skladu  sa zahtjevima predavača.

6.Odbrana pred Komisijom pristupnog rada

7.Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje sertifikata o sticanju profesionalnog zvanja Ovlašćeni  menadžer  za  upravljanje  rizicima” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Za više informacija molimo vas kontaktirajte IIRCG administraciju koja je dostupna putem telefona 069 032 439 ili 069 399 399.

Cijena za učešće u ciklusu edukacije/sertifikacije je 750,00€ za IIRCG članove i 800,00€ za ostale. Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.