Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Infomacione Sisteme

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim edukativnim Centrom i Fakultetom za Informacione Tehnologije Univrziteta Mediteran iz Podgorice, organizuje ekspertsku obuku/sertifikaciju za sticanje profesionalnog zvanja Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione sisteme.

Specijalističku sertifikaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, IT sektora, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora.

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.000 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.

Da bi ste dobili IIRCG specijalistički sertifikat sa zvanjem “Ovlašćeni interni revizor-specijalista za informacione sisteme”, treba da ispunite sledeće uslove:

 1. Obrazovanje:

Visoka stručna sprema (minimum tri godine završenog Visokog obrazovanja);

 1. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od uslova u pogledu radnog iskustva):

Opcija 1:  Najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije IS/IT;

ili

Opcija 2:  Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja bezbjednosi informacija i/ili IT poslovima;

ili

Opcija 3:  Najmanje tri godina radnog iskustva na poslovima eksterne i/ili interne revizije.

Napomena u vezi opcije 3: Polaznici koji su zaposleni u bankarskom sistemu Crne Gore bi trebalo da posjeduju 3 godine iskustva u internoj reviziji u finansijskom sektoru, polazeći od zahtjeva člana 74. Zakona o bankama. Za ostale zainteresovane kadnidate (koji nisu zaposleni u crnogorskim bankama) ovo ograničenje u pogledu radnog iskustva u finansijksom sektoru ne važi.

Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanj ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

 1. Praktična obuka:

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/login/index.php

Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected]

 

Kandidat ima pravo da podnese Zahtjev za priznavanje ispita položenih kod drugih strukovnih asocijacija i institucija, pri čemu će odluku o eventualnom priznanju dobiti u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

 1. Testiranje:

Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE test (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

 1. Izrada pristupnog rada iz oblasti revizije Informacionog Sistema na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima predavača
 1. Odbrana pred Komisijom pristupnog rada iz oblasti revizije Informacionog Sistema
 1. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata:

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove navedene od tačke 1-6, popuni “Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja Ovlašćeni interni revizor-specijalista za Informacione Sisteme” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujete kompetencije u skladu sa uputstvom navedenim na web stranici
  Instituta;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine kod Instituta
 • Dokaz o uplati kotizacije za sertifikaciju

Kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

PREDAVAČI SU:

DOC. DR ADIS BALOTA
CRNA GORA

 • Direktor Fonda za zdravstvo Crne Gore
 • Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije-Univerzitet Mediteran Podgorica
 • Prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture,
 • Predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža

DOC. DR IGOR FRANC
SRBIJA

 • Načelnik Odjeljenja za visokotehnološki kriminal Međunarodnog instituta u Beogradu
 • Osnovao je Agenciju za bezbjednost podataka – SECIT security consulting, gde je izvršni direktor
 • Bavi se informacionom bezbjednošću i digitalnom forenzikom više od 12 godina i doktorirao je u toj oblasti
 • Ima više od 10 godina iskustva kao predavač, a izabran je u zvanje docenta za užu naučnu oblast informatika i računarstvo pri Fakultetu za Informacione Tehnologije Metropolitan Univerziteta Beograd
 • Napisao je više knjiga i radova u međunarodnim i domaćim časopisima, a aktivan je i kao autor tekstova iz oblasti bezbjednosti na više blogova
 • Predavač je na različitim konferencijama u regionu

LUKA MILINKOVIĆ
SRBIJA

 • IT revizor u Komercijalnoj banci Beograd, gde sprovodi kontrolu informacionog sistema, IT propisa i procedura i procenu rizika IT sistema banke. Reviziju informacionog sistema sprovodi na nivou grupe i u subsidijarima, a redovno učestvuje i tokom revizija poslovnih procesa kako bi se proverile uspostavljene IT kontrole
 • Informacionom bezbednošću i edukacijom se bavi više od 10 godina, a tokom tog perioda radio je i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na doktorskim studijama
 • Radio je na razvoju i implementaciji bezbednosnih metoda, mrežnih tehnologija i algoritama za enkripciju
 • Autor je mnogobrojnih radova na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama, kao i stručnih članaka za IT časopis PC Press
 • Luka je član međunarodne organizacije ISACA i sertifikovani interni provjerivač za ISO/IEC 27001, a za ISO 31000 je vodeći risk menadžer
TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM OBUKE
NAZIV TEME PREDAVAČ
 • Korporativno upravljanje i revizija informacionih sistema:
 • Zadaci sistema sigurnosti,
 • Da li su informacije u vašoj organizaciji sigurne?
 • Napadi i prijetnje, sigurnost, sigurnosni ciljevi.
 • Sigurnosne usluge,
 • Strategija ostvarivanja sigurnosti,
 • Sigurnosni modeli,
 • Klasifikacija informacija,
 • Metode zaštite,
 • Model upravljanja IT rizikom,
DOC. DR ADIS BALOTA
Uvod u reviziju informacionog sistema

 • Regulativa i obaveze IT revizora
 • Interne kontrole
 • Analiza rizika
 • Metodologija IT revizije
 • Konsultantska uloga revizora
 • Saradnja IT revizora i revizora poslovnih procesa
 • Godišnje planiranje revizija i vanredne revizije
 • Uspostavljanje internih kontrola za bezbjedno poslovanje
 • Regulativa u vezi informacione bezbjednosti
 • Klasifikacija i označavanje informacija
 • Strategija bezbjednosti
 • Klasifikacija IT rizika
 • Prava pristupa i primjenjene kontrole
 • Bezbjednost, integritet i dostupnost sistema
DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

 • Revizija važnih djelova informacionog sistema
 • Proces revizije od početka do kraja
  • Planiranje revizije
  • Rad na terenu – regulativa, politike i procedure, testovi…
  • Usaglašavanje nalaza i preporuka
  • Pisanje izvještaja
  • Izvještavanje odgovornih osoba
 • Revizija ugovora sa partnerima i klijentima (regulativa)
 • Revizija eksternalizovanih IT usluga, posjeta partnerima
 • Revizija BCP-a i DRP-a
 • Aktuelne IT prijetnje
 • Bezbjednost IT infrastrukture
 • Bezbjednost poslovanja i primjeri iz prakse
 • Uloga zaposlenih u doprinošenju IT bezbjednosti
 • Edukacija
DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

 • Praktični primjeri IT revizije i iskustva iz prakse
 • Praktični primjeri zajedničke revizije i iskustva iz prakse -procesna (biznis) revizija i IT revizija
 • Uloga IT revizije u prevenciji i detekciji internih i eksternih prevarnih radnji
 • Revizija IT projekata
 • Provjera realizacije preporuka – Follow up
 

DOC. DR IGOR FRANC

 

LUKA MILINKOVIĆ

 

Cijena za učestvovanje u obuci je 1.250,00 € i obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.