Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice, organizuje edukativni program za sticanje zvanja:

SPECIJALISTA ZA IZRADU ELABORATA O TRANSFERNIM CIJENAMA

20 CPE

Član 38a Zakona o porezu na dobot pravnih lica

Poreski obveznik koji ima jednu ili više transakcija sa povezanim licima, dužan je da utvrdi oporezivu dobit na način koji je u skladu sa principom ``van dohvata ruke``.

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?

Privredna društva i preduzetničke radnje koje posluju sa povezanim licima.

Status povezanog lica iz stava 1 član 38 Zakona o porezu na dobit pravnih lica ima:

- pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, i
- pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitaluine

Studije o transfernim cijenama rade se prema:

Izveštaj o transfernim cijenama sadrži:

 1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 2. Analizu delatnosti;
 3. Funkcionalnu analizu;
 4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cijena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
 5. Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena,
 6. Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena,
 7. Izvod iz poreske prijave;

Faze koje je zainteresovani kandidat u obavezi da prođe, kao uslova za sticanje ovog specijalističkog sertifikata su:

1. Obrazovanje:

 • Visoka stručna sprema (lice koje ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja, sedmi nivo VII), u obimu 240 kredita CSPK-a;

2. Radno iskustvo (dovoljno je da kandidat ispunjava jedan od navedenih uslova u pogledu radnog iskustva):

 • Tri godine radnog iskustva na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, opšte pravnim poslovima i poslovima za upravljanje ljudskim resursima.
 • Ukoliko neko od zainteresovanih članova IIRCG ne zadovoljava kriterijum u vezi sa radnim iskustvom, isti može prisustvovati predavanjima i polaganju Programom predviđenih ispita ali mu sertifikat o stručnom zvanju “Specijalista za izradu Elaborata o transfeernim cijenama” neće biti uručen sve do pružanja dokaza o stečenom radnom iskustvu od tri godine na navedenim poslovima. Obrazac kojim kandidat  dokazuje da posjeduje radno iskustvo za sticanje ovog specijalitičkog zvanja možete dobiti ukoliko kliknete ovdje…

3. Praktična obuka

Kandidat je u obavezi da pogleda ONLINE predavanja sa IIRCG zaštićenog dijela web sajta https://dls-cg.com/login/index.php. Da bi ste slušali predavanja (video materijal) potrebno je da se obratite IIRCG Administraciji da Vam dodijeli korisničko ime i šifru za neograničen pristup navedenoj obuci. Administracija je dostupna putem mobilnog telefona + 382 69 585 005; fiksnog telefona + 382 20 656 203 ili e-mail adrese [email protected].

Takođe, kandidat je u obavezi da popuni Izjavu o pregledu audio-video zapisa i dostavi je administraciji.

4. Testiranje:
Kandidat je u obavezi da polaže ONLINE testove (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature) uz uslov da osvoji minimum 60% poena na testu.

5. Izrada pristupnog rada

Na bazi unaprijed definisanih simuliranih situacija u vezi sa poslovanjem nekog preduzeća u skladu sa zahtjevima IIRCG Administracije i predavača.

6. Odbrana pred Komisijom
Pristupnog rada iz oblasti izrade Elaborata o transfernim cijenama.

7. Podnošenje zahtjeva za izdavanje sertifikata

Kandidat je u obavezi da nakon što ispuni uslove za sticanje sertifikata, popuni Zahtjev za izdavanje specijalističkog sertifikata za sticanje IIRCG zvanja “Specijalista za izradu Elaborata o transfernim cijenama” i dostavi ga sa propratnom dokumentacijom u prostorije Instituta internih revizora Crne Gore.

Uz zahtjev je potrebno dostavliti dokaze o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata u skladu sa Pravilnikom o edukaciji i sertifikaciji članova IIRCG:

 • Diplomu o visokoj školskoj spremi (ovjerenu fotokopiju);
 • Dokaz da posjedujem najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima revizije, interne revizije, računovodstva, finansija, kontrole i planiranja i analize;
 • Dokaz da je potpisan Kodeks profesionalne etike;
 • Dokaz da je potpisana „Pristupnica” u IIRCG članstvo;
 • Dokaz o uplati naknade za izdavanje sertifikata (50 €);
 • Dokaz o uplati naknade za odbranu pristupnog rada pred Komisijom (150 €);
 • Dokaz o uplati godišnje članarine;
 • Dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Teme koje će biti obrađene na Savjetovanju:

Transferne cijene

 • Utvrđivanje povezanih lica
 • Transakcije sa povezanim licima
 • Obračun kamate “van dohvata ruke”
 • Izvještaj o transfernim cijenama koji sadrži:

Sastavljanje poreskog bilansa i utvrđivanje oporezive dobiti

 • Usklađivanje rashoda
 • Obračun poreske amortizacije
 • Utvrđivanje kapitalnih dobitaka/gubitaka

 

 

PREDAVAČI:

Jovana Dedić

Beograd,  Srbija

Doktorant Jovana Dedić je konsultant – urednik u IPC Informativno poslovni centar d.o.o. Beograd.

Autor je velikog broja tekstova iz oblasti primjene poreskih propisa u Republici Srbiji i koautor Priručnika za primjenu jedinstvenog Pravilnika o PDV i Priručnika za primjenu Kontnog okvira.

Posjeduje višegodišnje iskustvo u radu na poslovima iz oblasti računovodstva, finansija i poreza. Poslednjih deset godina radi kao konsultant i predavač na seminarima i obukama.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, master studije je završila na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum i sada je student doktorskih studija na Univerzitetu Singidunum.

Predavač IIRCG

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA EDUKATIVNOM PROGRAMU IZNOSI 750 € ZA ČLANOVE INSTITUTA INTERNIH REVIZORA CRNE GORE, DOK JE ZA OSTALE CIJENA KOTIZACIJE 800 €.