Mag. Norbert WAGNER,
Zvaničan IIA predavač u oblasti EQA
Predavač je eminenti stručnjak iz revizorske profesije (civilnog i javnog sektora) uz napomenu da je Globalni institut internih revizora dao saglasnost na njegovo angažovanje u skladu sa ugovorom potpisanim između IIA Global i IIRCG.

Ekspertsko predavanje broj 2 (za pravo ONLINE pristupa IIRCG zaštićenom dijelu web sajta koji Vam omogućava pregled predavanja, molimo kontaktirajte IIRCG Administraciju)


Predavanja pokrivaju sledeće oblasti:

  • Vodiči koje koristi eksterni procjenjivač tokom sprovođenja intervjua (sa Rukovodiocem interne revizije, predsjednikom Odbora za reviziju, članovima Odbora direktora, članovima Višeg i Operativnog menadžmenta, osobljem službe interne revizije, članovima eksternog reizorskog tima).
  • Procjena Porgrama rada interne revizije: a) procesa rukovođenja internom revizijom, b) osoblja službe interne revizije, c) procesa upravljanja internom revizijom, d) alata za pripremu Mape aktivnosti interne revizije.
  • Priprema rezimea o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta.
  • Način pripreme Izvještaja o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta interne revizije: a) specifikacija predmeta posmatranja, b) izvještavanje o uzorcima koji su korišćeni za potrebe potpune eksterne procjene kvaliteta, c) konačan Izvještaj o sprovedenoj eksternoj procjeni kvaliteta u skladu sa IIA standardima.

Kotizacija za učešće u ciklusu sertifikacije je 700 € po kandidatu.