Institut internih revizora Crne Gore, u saradnji sa revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo i Crnogorskim Edukativnim Centrom iz Podgorice, organizuje:

 

SAVJETOVANJE IZ OBLASTI JAVNIH NABAVKI

20 CPE

Predavanje ćemo organizovati online 30. i 31. Maja 2024. godine sa početkom u 10:00 časova.

Politika javnih nabavki u Crnoj Gori uređena je Zakonom o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19), koji sa setom podzakonske regulative kreira okvir pravnog djelovanja u sistemu javnih nabavki.

KOME JE OBUKA NAMIJENJENA?

 • službenicima za javne nabavke
 • zaposlenima kod ponuđača
 • osobe koje su na bilo koji način i po bilo kom osnovu uključene u rad Sistema za javne nabavke u okviru određene organizacije
 • ostalim zainteresovanim licima u organizacijama koji žele da unaprIJede svoje postupke nabavki

PRVI DAN PREDAVANJA: PONUĐAČ I PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Datum predavanja: 30.05.2024. sa početkom u 10 časova

Slađana Luburić Miletić 

Načelnica Direkcije za nabavke i ugovaranje u         Ministarstvu odbrane Crne Gore

 

 

 

dr Vladan Martić

Angažovan je na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam u Budvi i Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru

 

 

10:00-11:00 – Uloga i značaj ponuđača u procesu javne nabavke

 • Uticaj na efikasnost i transparentnost procesa, izazovi i prilike
 • Kvalifikacija za učešće u postupku javne nabavke

 

11:00-11:15 – Pauza

 

11:15-12:15 – Otvoreni i ograničeni postupak javne nabavke

 • Upredna analiza
 • Specifičnosti

 

12:15-13:00 – Priprema, podnošenje i granice dopune ponude

 • Tehnički, finansijski i pravni aspekti pripreme ponude
 • Granice dopune ponude

 

13:00-13:15 – Pauza

 

13:15-14:15 – Interaktivna Q&A sesija

  • Primjeri dobre prakse, uobičajene greške u pripremi ponude i kako ih izbjeći

DRUGI DAN PREDAVANJA: JEDNOSTAVNE NABAVKE

Datum predavanja: 31.05.2024. sa početkom u 10 časova

Slađana Luburić Miletić 

Načelnica Direkcije za nabavke i ugovaranje u         Ministarstvu odbrane Crne Gore

 

 

 

dr Vladan Martić

Angažovan je na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam u Budvi i Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru

 

10:00-11:00 – Osnove i principi jednostavne nabavke

 • Pravni okvir
 • Dijeljenje predmeta nabavke
 • Uslovi podobnosti ponuđača i kriterijumi za izbor najpoboljnije ponude
 • Ugovor o jednostavnoj nabavci

 

11:00-11:15 – Pauza

 

11:15-12:15 – Priprema  i podnošenje ponude kod jednostavnih nabavki

 • Pravni okvir, praktični savjeti i preporuke

 

12:15-13:00 –Pregled, ocjena i vrednovanje ponuda i zaštita prava ponuđača kod jednostavnih nabavki

 • Kako se ocjenjuju ponude u postupku jednostavne nabavke
 • Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude
 • Izmjene i dopune ponude
 • Zaštita prava

 

13:00-13:15 – Pauza

 

13:15-14:15 – Studija slučaja i praktični primjeri

 • Analiza primjera iz prakse
 • Interaktivna diskusija i pitanja i odgovori

PREDAVAČI:

Slađana Luburić Miletić

 • Trenutno obavlja funkciju načelnice Direkcije za nabavke i ugovaranje u Ministarstvu odbrane Crne Gore sa preko 15 godina iskustva u oblasti javnih nabavki.
 • Ima širok spektar znanja i vještina koje je sticala kroz različite pozicije, uključujući i funkciju službenika za javne nabavke. Tokom ovog perioda, uspješno je realizovala kompleksne projekte javnih nabavki, usaglašavajući ih sa propisima Crne Gore.
 • Njen profesionalni put obuhvata i angažman kao eksterni stručni konsultant za javne nabavke za različite institucije, gdje je doprinijela uspješnom sprovođenju tendera i pružanju podrške u oblasti javnih nabavki.
 • Sa iskustvom u sprovođenju internih obuka za više od 100 zaposlenih u Ministarstvu odbrane, ima široko znanje o zakonodavnom okviru, dokumentaciji u javnim nabavkama, i primjeni elektronskih sistema u ovom procesu.
 • Godinama je kontinuirano radila na usavršavanju svojih vještina i kompetencija, uključujući aktivno učešće na različitim radionicama, konferencijama, seminarima i panel diskusijama.
 • Uz visoko obrazovanje kao diplomirani ekonomista sa specijalizacijom u informacionim sistemima, njeno kontinuirano usavršavanje obuhvata i niz sertifikata i stručnih kurseva koji su je osnažili u oblasti javnih nabavki.

dr Vladan Martić

 • Angažovan je na Univerzitetu Mediteran, Fakultetu za biznis i turizam u Budvi i Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru, najprije kao asistent a od 2019. godine izabran je u naučno zvanje docenta za oblast finansije i menadžment.
 • Od 2012. godine angažovan je kao predavač na Institutu računovođa i revizora Crne Gore
 • Od 2017. godine angažovan kao predavač na modulu iz Upravljačkog računovodstva, u okviru obuke računovođa u državnoj upravi Crne Gore.
 • U Republici Sjevernoj Makedoniji angažovan je na obuci tutora u okviru obuke računovođa u državnoj upravi. Obuka se vrši u saradnji i po programu CIPFA – Chartered Institute of Public Finance and Accountancy.
 • Učestvovao je u velikom broju projekata, te naučnih i stručnih skupova, edukacija u zemlji i inostranstvu koji su organizovani na teme: računovodstva i revizije, javnih nabavki, procjene vrijednosti preduzeća, korporativnog upravljanja i sl.
 • Trenutno obavlja dužnost generalnog direktora Direktorata za logistiku u Ministarstvu odbrane.

KOTIZACIJA:

Za članove Instituta internih revizora €

Za ostale zainteresovane kandidate iznosi €