Institut internih revizora u saradnji sa Crnogorskim edukativnim centrom (https://edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me) organizuje četvoromjesečni ciklus edukacije računovođa, a zainteresovani kandidati se mogu priključiti ovoj obuci kad god požele jer su predavanja online.

Rješenjem Ministarstva prosvjete Crne Gore,  Crnogorskom Edukativnom Centru (čiji je osnivač Institut internih revizora Crne Gore),  izdata je Licenca za izvođenje:
 • Programa obrazovanja odraslih za osposobljavanje za internu reviziju,
 • Programa obrazovanja odraslih za osposobljavanje za zanimanje računovodstveni tehničar;
 • Programa obrazovanja odraslih za sticanje stručne kvalifikacije Ovlašćeni računovođa

Edukaciju organizujemo za sticanje nekog od sledećih zvanja:

 • Računovodstveni tehničar
 • Ovlašćeni računovođa

doc. dr Vladan Martić

Direktor za logistiku Ministarstva odbrane Crne Gore

prof. dr Marija Janković

Dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerziteta Mediteran

prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor Univerziteta Singidunum iz Beograda

prof. dr Radisav Jovović

Redovni profesor Univerziteta Mediteran

prof. dr Miloš Vukčević

Dugogodišnji Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran

doc. dr Slavko Rakočević

Predsjednik IIRCG i Izvršni direktor Crnogorskog edukativnog centra

prof. dr Adis Balota

rukovodilac Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica

Aleksanda Rakočević

ovlašćeni revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Sertifikovani računovođa

Edisa Vesković

revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “HLB Mont Audit” i Ovlašćeni računovođa

prof. dr Đorđije Rakočević

Osnivač i glavni partner revizorskog društva HLB Mont Audit doo iz Podgorice, Ovlašćeni revizor, Predsjednik UO Instituta internih revizora Crne Gore; Predsjednik Komore procjenitelja i sudskih vještaka Crne Gore.

Napomena:

Obuka će se održati online. Na ovaj korak smo se odlučili usljed pojačanog broja novozaraženih ovih dana, usljed pandemije Korona virusa, ali svaki polaznik će nesmetano moći da prati predavanje uživo i da postavlja pitanja predavačima (nakon završetka predavanja).

Skrećemo pažnju da će polaznici biti u prilici da uživo prate sve prezentacije koje će predavači otvarati na svom kompjuteru + da vide predavače uživo, uz podsjećanje da ovaj skup možete pratiti sa bilo koje lokacije (od kuće, posla…) uz uslov da imate kompjuter ili lap top, ili smart telefon, i da se povežete na kvalitetniji internet kako bi gledali nesmetano predavanja i postavljali pitanja.

Uslovi za izdavanje sertifikata:

Računovodstveni tehničar

1. Osnovni obrazovni zahtjev:

 •  završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju (IV1 nivo);
 • poznavanje jednog stranog jezika;
 • informatička pismenost.

2. Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Evidencija poslovnih promjena
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Priprema i sastavljanje finansijskih iskaza pravnih lica
 • Finansijsko računovodstvo i finansijsko izvještavanje
 • Privredno pravo.

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

3. Testiranje:

Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

4. Završna provjera znanja:

Po završetku obuke, kandidati su u obavezi da prisustvuju završnoj provjeri znanja (pismeno i usmeno).

Testiranje i ispitivanje kandidata će sprovesti ispitna komisija sastavljena od licenciranih ispitivača, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvaliikacije (Službeni list Crne Gore, broj 13/2019 od 01.03.2019).

Ovlašćeni računovođa

1. Osnovni obrazovni zahtjev:

 • Završena visoka školska sprema (VII nivo – 240 kredita CSPK-a) i najmanje tri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili visoka škola u trogodišnjem trajanju (VI nivo -180 kredita CSPK-a) i najmanje četiri godine praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja;
 • Ili viša škola u dvogodišnjem trajanju (V nivo -120 kredita CSPK-a) i najmanje pet godina praktičnog rada na poslovima vođenja poslovnih knjiga i pripremanja finansijskih izvještaja.

2. Predmeti koje polaznik pohađa:

 • Priprema i prezentacija finansijskih iskaza
 • Finansijske informacije za menadžment
 • Upravljanje kadrovima
 • Informacioni sistemi
 • Kompanijsko i poslovno pravo
 • Poreski sistem Crne Gore
 • Finasijski menadžment i kontrola
 • Finansijsko izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola

Pojašnjenje polaznicima koji će se predmeti polagati pismeno a koji usmeno, tokom završne provjere znanja pred Komisijom koja će biti sastavljena od licenciranih ispitivača

3. Testiranje:

Kandidat se testira (pismenim i/ili usmenim putem) za svaki odslušani predmet (na bazi prethodno sprovedene obuke i dobijene literature).

4. Završna provjera znanja:

Po završetku obuke, kandidati su u obavezi da prisustvuju završnoj provjeri znanja (pismeno i usmeno).

Testiranje i ispitivanje kandidata će sprovesti ispitna komisija sastavljena od licenciranih ispitivača, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvaliikacije (Službeni list Crne Gore, broj 13/2019 od 01.03.2019).

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme https://dls-cg.com

PREDAVAČI:

prof. dr Đorđije Rakočević

Ovlašćeni je revizor (Licenca Ministarstva Finansija Crne Gore), Ovlašćeni je interni revizor kod Instituta internih revizora Crne Gore, Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC), Predsjednik je UO Instituta internih revizora Crne Gore, Predsjednik je Komore procjenitelja Crne Gore.

Organizovao je i predavao na više konferencija, seminara i radionica ispred Instituta internih revizora Crne Gore te crnogorskog Udruženja radnika računovodstvene i finansijske struke. Autor je više priručnika, naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

Ovlašćeni je procjenitelj kod više poslovnih banaka Crne Gore; Ovlašćeni je procjenitelj Vladine Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Crne Gore, Ovlašćeni je procjenitelj Komore Procjenitelja Crne Gore, Doktor je ekonomskih nauka-oblast revizija, vanredan je profesor na Univerzitetu Singidunum Beograd- Poslovni fakultet Valjevo, osnivač je i glavni partner kompanije “HLB Mont Audit” doo iz Podgorice sa više od 30 godina iskustva iz oblasti revizije, računovodstva, konsaltinga i povezanih usluga.

doc. dr Slavko Rakočević

Predsjednik Instituta internih revizora Crne Gore; Partner u revizorskom društvu HLB Mont Audit doo Podgorica; Predsjednik Upravog Odbora Komore Procjenitelja Crne Gore; Predavač na Univerzitetu Mediteran na predmetima: Međunarodni standardi revizije, Računovodstvo finansijskih institucija, Procjena vrijednosti imovine i obaveza.

Ovlašćen je revizor, licencirani je državni revizor, Ovlašćeni interni revizor, međunarodno sertifikovani ekspert za pružanje uvjeravanja u kvalitet upravljanja rizicima u kompaniji (CRMA); rukovodilac interne revizije RTV Cetinje.

prof. dr Adis Balota

Prof. dr Adis Balota je rukovodilac Službe za opštu zaštitu podataka i digitalnu transformaciju u Lovćen banci AD Podgorica; višegodišnji je Dekan Fakulteta za Informacione Tehnologije – Univerzitet Mediteran Podgorica;  prethodni je Pomoćnik Ministra u Ministarstvu za informaciono društvo i telekomunikacije, za sektor informatičke infrastrukture.

Obavljao je fuknciju Direktora Fonda za zdravstvo Crne Gore; predavač je u oblasti Informacione Tehnologije na predmetima: Arhitektura računarskih sistema, Upravljanje Informacionim Sistemima, Sigurnost i zaštita Informacionih Sistema, Administracija računarskih mreža i Projektovanje i razvoj računarskih mreža.

prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor, predaje na katedri za Računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu i Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu na katedri za računovodstvo i reviziju.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije i preko 15 knjiga iz tih oblasti.

Radi i kao konsultant u oblasti računovodstva u konsultantskoj kući „Informativno poslovni centar – IPC“ iz Beograda. Sproveo je veći broj obuka u oblasti računovodstva i primjene MSFI u okviru dugogodišnjeg obrazovanja računovođa, revizora i poreznika.

prof. dr Marija Janković

Dekan Fakulteta za ekonomiju i biznis, Univerziteta Mediteran.

Predmetni nastavnik na predmetima: Brend menadžment, Mikroekonomija, Makroekonomija, , Liderstvo, Medjunarodno poslovanje i marketing–master, Microeconomics (MBA studies)

Aleksandra Rakočević

Stručni je konsultant, računovođa i revizor u Društvu za reviziju, kontroling i konsalting “Mont Audit Plus” iz Podgorice; Sertifikovani je računovođa kod Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore (član IFAC-a); član je Nadzornog odbora Instituta internih revizora Crne Gore; u periodu od 2009.-2012. obavljala je funkciju Glavnog internog revizora austrijskog osiguravajućeg društva u Crnoj Gori “Merkur Osiguranje” AD Podgorica; do 2009. godine bila je Načelnik CFCU Sektora za finansije Ministarstva finansija Crne Gore; od 2004.-2006. godine bila je pomoćni Savjetnik USAID/BEARINGPOINT u Ministarstvu finansija Crne Gore za Sektor interne revizije; Ovlašćeni je interni revizor; Licencirani je Broker, Diler i Investicioni menadžer u Crnoj Gori.

doc. dr Vladan Martić

Zaposlen u Ministarstvu odbrane Crne Gore na poslovima planiranja budžeta.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) Univerziteta „Mediteran“ asistent je na predmetima: Finansijsko računovodstvo; Upravljačko računovodstvo; Strategijsko upravljačko računovodstvo;  Kontrola i revizija.

prof. dr Radisav Jovović

Redovni profesor Univerziteta Mediteran, na predmetima: Finansijski menažment, Finansijska analiza, Analiza finansijskih izvještaja, Ekonometrija, Elektronsko poslovanje, Elektronsko bankarstvo, Teorija igara u ekonomiji, Međunarodni biznis, Finansijska teorija i korporativna politika, Međunarodna ekonomija.

Specijalizaciju za finansijsku analizu i menadžment pohađao je 2002 godine u Americi-projekat Vlade SAD-a.

prof. dr Miloš Vukčević

Prethodni je Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran (izabran u decembru 2017. godine).

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran (biran u zvanje u martu 2017. godine) i Fakultetu za evropske i državne studije na predmetima Pravo EU i Međunarodno javno pravo.

Predavač u Centru za obuku sudija i državnih tužilaca na modulu Pravo EU.

U periodu 2013-2017. godina obavljao dužnost pomoćnika ministra/generalnog direktora u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Vlada Crne Gore.

U periodu 2011-2013. godina obavljao dužnost pomoćnika direktora Uprave za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Vlade Crne Gore.

prof. dr Srđa Božović

Dekan je Pravnog fakultetu na Univerzitetu Mediteran, i Profesor na predmetima Finansijsko pravo, Radno pravo, Carinsko pravo, Poresko pravo.

Milan Ivanović

Načelnik u Centrali Poreske Uprave Crne Gore.

Cijena edukativnog ciklusa iznosi:

-Računovodstveni tehničar - 600,00 €
-Ovlašćeni računovođa - 700,00 €