Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore (www.komoraprocjenitelja.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me), organizuje Seminar na temu:

PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA

10 CPE

IIA Standard 2120.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih i operativnih informacija.

Cjelokupni video zapisi ovog predavanja ali i svih ostalih, prethodnih/budućih, predavanja sa prezentacijama predavača (u organizaciji IIRCG) dostupni su našem članstvu putem DLS platforme https://dls-cg.com/login/index.php, a u skladu sa Odlukom o IIRCG članarinama. Korisnici Premium članarina video i materijale sa obuke, mogu pogledati na DLS platformi u okviru IIRCG VIDEO BAZA SEMINARA, dok korisnici osnovne članarine materijale mogu pogledati i preuzeti u okviru MATERIJALA SA IIRCG SEMINARA.

 

Teme koje će biti obrađene na seminaru:

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor, predaje na katedri za Računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu i Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu na katedri za računovodstvo i reviziju.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije i preko 15 knjiga iz tih oblasti.

Radi i kao konsultant u oblasti računovodstva u konsultantskoj kući „Informativno poslovni centar – IPC“ iz Beograda. Sproveo je veći broj obuka u oblasti računovodstva i primjene MSFI u okviru dugogodišnjeg obrazovanja računovođa, revizora i poreznika.

Kotizacija:

-Za članove Instituta internih revizora kotizacija iznosi €.
-Za ostale zainteresovane kandidate kotizacija iznosi €.