Institut internih revizora Crne Gore u saradnji sa Komorom procjenitelja Crne Gore (www.komoraprocjenitelja.me), Crnogorskim Edukativnim Centrom (www.edukativni-centar.me) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje tokom jula 2020. godine Seminar na temu:

MSFI 13-MJERENJE FER VRIJEDNOSTI: PRIMJENA STANDARDA ZA PROCJENU FER VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA KOD REVIZIJE KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

10 CPE

 

Napomena: Predviđeno je da seminar organizujemo tokom jula 2020. godine, ali ćemo tačan datum naknadno objaviti i obavijestiti zainteresovane polaznike, u zavisnosti od situacije sa Covid-19 virusom.

IIA Standard 2120.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih i operativnih informacija.

Termin

Teme za seminar        

10:00-11:00

MSFI koji zahtijevaju vrednovanje sredstava i obaveza po fer vrijednosti

MSFI 13 Odmjeravanje fer vrijednosti

 •  djelokrug MSFI 13
 • opšti pristup utvrđivanju fer vrijednosti
 • identifikovanje sredstava i obaveza za koje se utvrđuje fer vrijednost
 • identifikovanje redovne transakcije
 • identifikovanje učesnika na tržištu
 • tržišna cijenu, troškovi transakcije i troškovi transporta
 • određivanje fer vrijednosti nefinansijskih sredstava
11:00-11:15  Pauza
11:15-12:30  MSFI 13 Odmjeravanje fer vrijednosti 

 • inpute za tehnike procjene fer vrijednosti
 • tehnike procjene fer vrijednosti
 • primjena MSFI 13 pri procjeni obaveza i instrumenata sopstvenog kapitala subjekta
 • primjena MSFI 13 za procjenu fer vrijednosti finansijskih sredstava i finansijskih obaveza sa kompenzirajućim pozicijama tržišnih rizika ili kreditnog rizika druge ugovorne strane
 • procjenjivanje fer vrijednosti kada obim ili nivo aktivnosti vezan za sredstvo ili obavezu značajno opadne
 • korišćenje kotiranih cijena koje obezbjeđuju treće strane i identifikovanje neredovnih transakcija.

 

12:30-13:00  Pauza
13:00-14:15

 Specifični zahtjevi drugih MSFI u vezi sa procjenjivanjem fer vrijednosti

Objelodanjivanja u vezi sa fer vrijednostima sredstava i obaveza

14:15-14:45  Pitanja i odgovori

Diskusija

PODACI O PREDAVAČU:

Prof. dr Zoran Petrović

Redovni profesor, predaje na katedri za Računovodstvo i reviziju Univerziteta Singidunum u Beogradu i Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu na katedri za računovodstvo i reviziju.

Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i revizije i preko 15 knjiga iz tih oblasti.

Radi i kao konsultant u oblasti računovodstva u konsultantskoj kući „Informativno poslovni centar – IPC“ iz Beograda. Sproveo je veći broj obuka u oblasti računovodstva i primjene MSFI u okviru dugogodišnjeg obrazovanja računovođa, revizora i poreznika.

KOTIZACIJA:

Za uplate do 01.06.02020. godine kotizacija za učestvovanje na seminaru iznosi:

-za članove IIRCG i Komore procjenitelja Crne Gore 80,00 € .
-za ostale zainteresovane 100,00 €

Za uplate nakon 01.06.2020. godine kotizacija za učestvovanje na seminaru će iznositi:

-za članove IIRCG i Komore procjenitelja Crne Gore 100,00 € .
-za ostale zainteresovane 120,00 €