Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) organizuje 13.03.2020. godine dva seminara u jednom danu, uz napomenu da ukoliko se prijavite za jedan od ponuđena dva seminara, možete prisustvovati drugom seminaru besplatno!!!

10 CPE

Seminari će biti organizovani na Univerzitetu Mediteran na Starom Aerodromu, Podgorica, sa početkom u 9:00 časova za seminar broj 1 i u 13:00 časova za seminar broj 2.

Doc. dr Branislav Radulović

član Senata Drzavne Revizorske Institucije CG

 predsjednik Udruženja pravnika CG

 

Seminar broj 1

JAČANJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U CILJU UNAPREĐENJA UPRAVLJANJA KOMPANIJAMA I SISTEMA INTERNIH KONTROLA

Doc. dr Vesna Simović-Zvicer

predsjednica Sudskog savjeta CG

koordinatorka Radne grupe za izradu novog Zakona o radu

Seminar broj 2

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVOG ZAKONA O RADU SA TUMAČENJEM NJEGOVIH ODREDBI

Teme koje će biti obrađene na seminaru broj 1:

predavanja Doc. dr Branislava Radulovića, od 9:00 do 12:00 časova


1.  Zahtjevi nacionalnog zakonodavstva i profesionalne regulative na unapređenju internih kontrola u realnom i javnom sektoru Crne Gore

•     Zakon o reviziji,

•     Zakon o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u Javnom sektoru,

•     Međunarodni Okvir Profesionalne Prakse

2.    Uspostavljanje, unapređenje i ocjena upravljanja i sistema internih kontrola

a)   Lica odgovorna za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i unutrašnjih kontrola u subjektu,

b)   Elemenati upravljanja i sistema internih kontrola,

c)   Upitnik za analizu upravljanja i sistema internih kontrola

Kontrolno okruženje

Procjena rizika

Kontrolne aktivnosti

Informacije i komunikacije

Praćenje i procjena

3.    Ocjenjivanje rezultata nakon sprovedene analize upravljanja i sistema internih kontrola.

• sistem bodovanja,

• izražavanje rezultata ocjenjenih internih kontrola.

4.    Izvještaj menadžmentu o rezultatima nakon sprovedene analize upravljanja i sistema internih kontrola.
5.    Godišnji izvještaj o radu interne revizije i sprovođenju godišnjeg plana za tekuću godinu.

Teme koje će biti obrađene na seminaru broj 2:

predavanja Doc. dr Vesne Simović-Zvicer, od 13:00 do 16:00 časova


 • Postupak zasnivanja radnog odnosa (uslovi i smetnje),,
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme i ustupanje zaposlenih,
 • Aneks ugovora o radu,
 • Radno vrijeme (pojam i organizacija radnog vremena),
 • Pravo na odmore,
 • Odsustvo sa rada i mirovanje prava i obaveza,
 • Pravo na zaradu,
 • Porodiljsko i roditeljsko odsustvo,
 • Disciplinska odgovornost,
 • Suspenzija zaposlenog,
 • Prestanak radnog odnosa po sili zakona,
 • Kolektivni otkazi,
 • Individualni otkaz,
 • Rad van radnog odnosa,

PODACI O PREDAVAČIMA:

Doc. dr Branislav Radulović

član Senata Državne Revizorske Institucije Crne Gore

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, magistrirao na Ekonomskom fakultetu  na studijskom programu „Ekonomija javnog sektora“ i doktorirao na Univerzitetu  „Mediteran“ na temi „Budžetska kontrola i revizija turističkog javnog sektora.“

Za člana Senata Državne Revizorske Institucije izabran je, od strane Skupštine Crne Gore, decembra 2006. godine. Prethodno je bio rukovodilac programa razvoja u Sekretarijatu za razvoj, načelnik sektora za zakonsku regulativu u Agenciji za mala i srednja preduzeća, savjetnik potpredsjednika Vlade i šef kabineta Predsjednika Skupštine Crne Gore.

Na Fakultetu za poslovne studije (MBS) i Pravnom fakultetu Univerziteta „Mediteran“ predavač na predmetima  „Kontrola i revizija“ i  „Finansije i finansijsko pravo“.

Izabran je za ovlašćenog ispitivača Državne Revizorske Institucije za sticanje licence – državni revizor, na predmetu – „Revizija javnog sektora.“

Predavač je na programima stručnog usavršavanja „Planiranje i izvršenje budžeta“ i „Kontrola budžeta“ Uprave za kadrove Crne Gore i autor publikacije „Osnove budžetskog prava i budžetska kontrola u Crnoj Gori“.

Završio je više specijalističkih programa iz oblasti privredno pravne materije, elektronske trgovine, poslovnih komunikacija i budžetskog prava i bio član ekspertskih timova za izradu zakona o privrednim društvima, insolventnosti privrednih društava, koncesijama itd.

Stekao je sertifikat European Center for Peace and Development (2002) na programu »Electronic commerce in banking and trade« i sertifikat Savjeta Evrope u Strazburu (Council of Europe) na programu »Javne politike i  demokratsko rukovođenje« (2007).

Autor je knjige „Finansijska regulativa i kontrola“ u izdanju Univerziteta „Mediteran“, dva priručnika za izvođenje nastave i polaganje ispita za zvanje državnog revizora, kao i 17 stručnih radova i tekstova iz oblasti finansijskog prava, revizije javnog sektora, ustavnog prava i savremenih političkih sistema, objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima.

dr Vesna Simović-Zvicer

predsjednica Sudskog savjeta Crne Gore

Rođena u Šavniku. Osnovnu i srednju školu završila je u Nikšiću. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2000. godine. Magistrirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2004. godine, a doktorirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na temu: ”Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom”, 10.12.2010. godine.

Docent je na  Univerzitetu Crne Gore (Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka), na predmetima: Radno pravo, Evropsko radno pravo i Socijalna zaštita.

Ostale aktivnosti:

Od juna 2014. godine je član Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika, a u decembru 2019. godine je izabrana za predsjednicu Sudskog savjeta.

Od 2012. godine je član Socijalnog savjeta Crne Gore.

Od oktobra  2010. godine se nalazi na listi arbitra i miritelja u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

Od juna 2018. godine je angažovana kao nacionalni ekspert pri Evropskoj mreži za rodnu ravnopravnost.

Od 2016. godine angažovana je kao nacionalni ekspert pri Evropskom centru za ekspertizu.

Od 2014. godine član je istraživačkog tima pri  Evropskoj mreži za radno pravo.

Angažovana je kao nacionalni ekspert u više projekata koje realizuje Međunarodna organizacija rada, a bila je nagažovana i na projektima UNICEF-a i UNDP-a u Crnoj Gori.

Bila je koordinatorka Radne grupe za izradu novog Zakona o radu.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA JEDNOM SEMINARU IZNOSI 100,00 €.

PRIJAVOM ZA UČEŠĆE NA JEDNOM SEMINARU IMATE MOGUĆNOST DA PRISUSTVUJETE DRUGOM SEMINARU BESPLATNO!!!