_

 

"
SERTIFIKACIJA RISK MENADŽERA-20 CPE

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (http://montaudit.me/),  organizuje u prostorijama Univerziteta UDG ekspertsku obuku za sticanje profesionalnog zvanja:

 

"OVLAŠĆENI MENADŽER ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA"

ZA POTREBE IZRADE IZVJEŠTAJA MENADŽMENTA

U nastavku možete pogledati video prezentaciju potrebnih koraka za dobijanje ovog specijalističkog sertifikata.

 

Specijalističku edukaciju organizujemo za praktičare iz interne revizije, eksterne revizije, finansija, upravljanja rizicima, kontrole, planiranja i analize, nezavisno od toga da li dolaze iz civilnog ili javnog sektora, pri čemu naglašavamo da ovaj proces organizujemo polazeći od trilateralnog Sporazuma o saradnji  potpisanog između Global IIA, Ministarstva Finansija Crne Gore i IIRCG koji možete preuzeti Ovdje...

Cijena za učestvovanje u obuci obuhvata praktičnu obuku, materijale za pripremu i polaganje teorijskog i praktičnog dijela testa za sticanje ovog sertifikata.

KOMPLETAN PROCES/FAZE EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE ZA STICANJE OVOG SPECIJALISTIČKOG ZVANJA MOŽETE POGLEDATI U FORMI POWER POINT PREZENTACIJE KOJU MOŽETE PREUZETI UKOLIKO KLIKNETE OVDJE...PODACI O REDAVAČU:


 

MARKO MANOJLOVIĆ, CFA

CRNA GORA

 • Rukovodilac Odeljenja za upravljanje rizicima, analize i propise u Crnogorskoj komercijalnoj banci AD Podgorica – član OTP Gupe,

 • Obavljao je funkciju direktora Sektora za nadzor i procjenu rizika u Hipotekarnoj banci AD Podgorica,

 • Obavljao je funkciju izvršnog direktora kompanije Anglo broker-dealer AD Podgorica,

 • Profesionalno međunarodno zvanje Sertifikovani finansijski analitičar stekao je kod CFA Udruženja investicionih eksperata u Sjedinjenim Američkim Državama.


 

TEME KOJE SU ZASTUPLJENE TOKOM OBUKE

NAZIV TEME PREDAVAČ

Predavanje predviđeno za prvi dan izlaganja

    

 • Uloga funkcije upravljanja rizicima u organizacionoj strukturi preduzeća

 

  • Upravljanje rizicima u cilju ostvarivanja strateških ciljeva organizacije

    

   • Cilj upravljanja rizicima

   • Kultura upravljanja rizicima

   • Kapacitet, spremnost i tolerancija organizacije za preuzimanje rizika

 

  • Elementi internog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima

    

   • Integritet, etičke vrijednosti i ostale „meke“ kontrole

   • Autoritet i odgovornost za upravljanje rizicima

   • Stil vođstva i upravljanja

   • Organizacioni oblik i struktura

   • Proces donošenja odluka

   • Interni kapaciteti i resursi

   • Potrebe i očekivanja ključnih aktera

   • Interne politike

 

  • Elementi eksternog okruženja koji utiču na proces upravljanja rizicima

    

   • Glavni eksterni faktori od uticaja na ciljeve organizacije

   • Potrebe i očekivanja glavnih eksternih faktora

 

Marko Manojlović, CFA

NAZIV TEME PREDAVAČ

Predavanje predviđeno za drugi dan izlaganja

 • Osnovni principi upravljanja rizicima

 

  • Postavljanje ciljeva na svim nivoima u svrhe ostvarivanja strateških planova

  • Identifikovanje rizika

  • Analiza i procjena rizika

  • Odgovor na rizike

  • Izrada i sprovođenje planova za ublažavanje rizika

  • Praćenje rizika kao i planova za ublažavanje rizika

  • Periodična revizija procesa upravljanja rizicima u svrhu njegovog kontinuiranog unapređenja

 

 • Ocjena kvaliteta sistema upravljanja rizicima

 

  • Analiza sistema upravljanja ključnim rizicima

  • Analiza sistema izvještavanja o ključnim rizicima

  • Kontrola kvaliteta načina na koji organizacija vrši procjenu rizika

  • Kontrola kvaliteta procesa upravljanja rizicima u organizaciji

 

Marko Manojlović, CFA

 

 

OBUKA SE ORGANIZUJE U SALI UNIVERZITETA UDG. ZA VI[E INFORMACIJA MOLIMO VAS KONTAKTIRAJTE IIRCG ADMINISTRACIJU

CIJENA ZA UČEŠĆE U CIKLUSU EDUKACIJE/SERTIFIKACIJE JE:

-500 EURA ZA IIRCG ČLANOVE

-600 EURA ZA OSTALE

 

 

 

 

Naslovna