_

 

"
IIRCG SEMINAR UZ RADIONICU-10 SATI KONTINUIRANE EDUKACIJE

Podgorica, 29.03.2016.

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saranji sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, organizovao je dana 25.03.2016. Seminar uz radionicu na temu

 

"ZAHTJEVI REGULATIVE I MOGUĆNOST UNAPREĐENJA SARADNJE POSLOVNIH SUBJEKATA CRNE GORE U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA"

 

IIRCG ČLANOVI  MOGU PREUZETI MATERIJALE SA SEMINARA BESPLATNO, BEZ OBZIRA DA LI SU PRISUSTVOVALI SKUPU ILI NE

Po završetku Seminara polazenicima je uručena potvrda o prisustvu i istu će Uprava za SPN/FT smatrati validnim dokazom da je lice/kompanija učešćemem na ovom skupu sprovela zakonsku obavezu u pogledu stručnog osposobljavanja iz oblasti SPN/FT, u skladu sa Pravilnikom o načinu rada Ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencije i osposobljavanju zaposlenih.

Obveznici u pogledu preduzimanja mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma su:

 1.  revizori i računovođe;

 2.  advokati i notari;

 3. pravna, fizička lica i preduzetnici koji se bave poslovima investiranja, prometa i posredovanja u prometu nekretnina;

 4.  poslovne banke;

 5.  učesnici na tržištu kapitala;

 6.  društva za životno osiguranje, posrenici i zastupnici u životnom osiguranju;

 7.  pošte;

 8.  društva za upravljanje investicionim fondovima;

 9.  društva za upravljanje penzionim fondovima;

 10.  berzanski posrednici;

 11.humanitarne i nevladine organizacije;

 12.sportske organizacije

 13.pravna, fizička lica i preduzetnici koji se bave poslovima:

     - prodaje i kupovine potraživanja;
     - faktoringa i forfetinga;
     - revizije, ovlašćenog revizora, računovodstva i pružanja usluga poreskog savjetovanja;
     - pružanja usluga pri osnivanju pravnih lica i drugih privrednih društava, kao i poslovnih ili fiducijarnih usluga;
     - upravljanja imovinom za treća lica;
     - izdavanja platnih i kreditnih kartica i poslovanje tim karticama;
     - finansijskog lizinga;
     - izvođenja građevinskih radova;
     - razrade građevinskih projekata;
     - prometa motornih vozila;
     - prometa plovnih i vazduhoplovnih objekata;
     - čuvanja u sefovima;
     - izdavanja garancija i drugih jemstava;
     - kreditiranja i kreditnog posredovanja;
     - davanje zajmova i posredovanja prilikom ugovaranja poslova davanja zajmova;
     - marketinških i konsultantskih aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem;
     - pružanja ugostiteljskih i turističkih usluga;
     - otkupa i prometa sekundarnih sirovina;
     - mrežne prodaje;
     - organizovanja i sprovođenja licitacija, prometa umjetničkih predmeta, plemenitih metala i dragog kamenja i proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja, kao i prometa drugih roba, ako se plaćanje vrši u gotovom novcu u iznosu od najmanje 7.500 eura, u jednoj ili više međusobno povezanih transakcija

 14. organi uprave nadležnog za poslove carina;

 15. organi uprave nadležnog za poslove poreza;

 16. lizing kompanije.

 

PODACI O PREDAVAČIMA

 
 

RADOMIR TODOROVIĆ

Pomoćnik direktora Uprave za SPN/FT

PODGORICA

Radomir Todorović je iz Podgorice, gdje je završio  je Ekonomski fakultet. Pripravnički staž je odradio u MUP-u u Odsjeku za suzbijanje  privrednog kriminaliteta. Karijeru je započeo u Poreskoj Upravi u kojoj je radio kao inspektor za Kontrolu velikih poreskih obveznika, nakon čega i kao supervizor. Iz Poreske uprave 2009. prelazi  u Upravu za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto Glavnog inspektora za kontrolu obveznika a zatim i na funkciju koju  trenutno vrši-Pomoćnika direktora. Kroz karijeru je stekao bogato iskustvo i znanje u oblastima koje su povezane, a koje je vrlo uspješno pokrivao i prenosio drugima kako kroz ostvarenu saradnju, koordinaciju,  tako  i predavanjima.


MILAN RADULOVIĆ

Glavni inspektor za kontrolu obveznika

PODGORICA

Milan Radulović  iz Podgorice - diplomirani kriminalist završio Fakultet za bezbednost Skopje. Karijeru započeo u MUP-u RCG 1990. godine u Odjeljenju krim. tehnike CB Podgorica gdje radi kao Inspektor za uviđaje a od 1993. godine prelazi u Odjeljenje za suzbijanje privrednog kriminala CB Podgorica gdje radi kao Samostalni inspektor za suzbijanje privrednog kriminaliteta; završio je specijalistički kurs za suzbijanje privrednog kriminaliteta u Beogradu 1994.godine; Od 1997. godine prelazi u Direkciju javnih prihoda Republike Crne Gore na mjesto Načelnika odjeljena za suzbijanje poreskog kriminaliteta. U periodu od 2003.g. do 2007.godine imenovan je za Sekretara za komunalno stabene poslove i žaštitu životne sredine Opštine Podgorica. U Upravi carina CG prelazi 2007. na mjesto Načelnika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu gdje ostaje do 2010. godine; Položio je carinski ispit u Upravi carina CG 2009. godine;  Od 2010. godine zaposlen je u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na mjesto rukovodioca odsjeka za sumnjive transakcije, a od 2011. godine nalazi se na radnom mjestu Glavnog inspektora. Učestvovao je u izradi Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010., 2014. kao i prve Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma; Takodje je učestvovao na brojnim seminarima, predavanjima i konferencijama kao predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i kao prezenter/predavač na istima.

 

 

GORDANA KALEZIĆ

Rukovodilac odsjeka za analitiku Uprave za SPN/FT

PODGORICA

 

Gordana Kalezić-Rođena  u Podgorici, gdje je i završila Pravni fakultet 2006. U Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma radi od 2007. Nakon odrađenog pripravničkog u Odsjeku za analitiku, nastavlja da radi  kao savjetnik u Upravi, a zatim i koordinator Odsjeka do 2013., od kada je na mjestu rukovodioca tog Odsjeka. Sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti sprječavanja pranja novca, učestvovala je kao predstavnik Uprave u brojnim seminarima, predavanjima i konferencijama.


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA RADIONICE

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
09:00-10:00

UPOZNAVANJE POLAZNIKA (UZ PRAKTIČNE PRIMJERE):

·  sa pojmom i definicijom pranja novca i finansiranja terorizma;

·  sa pravilima pranja novca i tehnikama pranja novca;

·  sa fazama finansiranja terorizma;

·  sa metodama prikupljanja finansijskih sredstava za teroriste/ terorističke organizacije;

·  sa metodama prenosa finansijskih sredstava za teroriste/ terorističke organizacije;

·  sa posledicama  pranja novca i finansiranja terorizma;

·  PITANJA

 

Milan Radulović

Glavni inspektor za kontrolu obveznika

10:00-10:15 PAUZA  
10:15-12:00

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Nacionalni sistem za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:

        -sa posebnim osvrtom na zakonske  obaveze u pogledu preduzimanja mjera za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma,  od strane zakonskih obveznika iz čl 4  Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma,

            -Utvrđivanje i provjera identiteta klijenta i praćenje poslovanja

              klijenta;

             -Utvrđivanje stvarnog vlasnika;

             -Politički eksponirano lice;

             -Pojam neuobičajenh transakcija kao i pojam vezanih

              transakcija;

 

Radomir Todorović

Pomoćnik direktora Uprave za SPN/FT

 i

Gordana Kalezić

Rukovodilac odsjeka za analitiku Uprave za SPN/FT

12:00-13:00 PAUZA  
13:00-14:15

 

Podzakonski akti i uputstvo za procjenu rizika sa preporukama za prijavljivanje sumnjivih transakcija i lica:

“Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranjanovca i finansiranja terorizma”   

“Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija”

“Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava “

“Pravilnik o načinu rada ovlašćenog lica, načinu sprovođenja unutrašnje kontrole, čuvanju i zaštiti podataka, načinu vođenja evidencija i osposobljavanju zaposlenih”

“Pravilnik o smjernicama za izradu analize i faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma”

         PROCJENA RIZIKA OD PN/FT:     

   Identifikacija rizika

          - Rizik zemlje ili geografski rizik

          - Rizik stranke (klijenta)

          -  Rizik transakcije, proizvoda i usluge

     Analiza rizika – matrica rizika

     Upravljanje rizikom

           - Sektorske politike i procedure

           - Obuka

    Nadzor i preispitivanje rizika

          - Proces praćenja i nadzora  

          - Ovlašćeno lice

          - Revizija

           - Preispitivanje procjene rizika od PN/FT

PITANJA

Milan Radulović

Glavni inspektor za kontrolu obveznika

i

 Gordana Kalezić

Rukovodilac odsjeka za analitiku Uprave za SPN/FT

14:15-14:30 PAUZA  
14:30-16:00

Radionica sa praktičnim primjerima i simulacijom situacija iz prakse:

· Praktična vježba po grupama;

· Izvještavanje po grupama

 

PITANJA

 

Milan Radulović

i

Gordana Kalezić

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Seminara uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

SEMINAR JE ORGANIZOVAN U KONGRESNOJ SALI "CETINJE" PREMIER HOTELA U PODGORICI U BULEVARU SVETOG PETRA CETINJSKOG 147, SA POČETKOM U 09:00 ČASOVA.


 

 

   

Naslovna