_

 

"
IIA MONTENEGRO SEMINAR-10 CPE

Podgorica, 17.05.2019.

 

   

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa IIA MAKEDONIJA, Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u petak, 17.05.2019. dva seminara u jednom danu, na teme:

Za seminar broj 1:

 

"IZRADA IZVJEŠTAJA INTERNE REVIZIJE U SKLADU SA IIA STANDARDIMA"

5 CPE

 

 

Za seminar broj 2:

 

"ULOGA INTERNE REVIZIJE U BORBI PROTIV PREVARA I FINANSIJSKOG KRIMINALA"

 

5 CPE

 

IIA Standard 2060 – Izvještavanje višeg rukovodstva i odbora: Izvršni rukovodilac revizije mora periodično da izvještava više rukovodstvo i odbor o svrsi, ovlašćenju i odgovornosti aktivnosti interne revizije, kao i o izvršenju u odnosu na plan, i o njenoj usklađenosti sa Etičkim kodeksom i Standardima. Uz navedeno, izvještavanje mora da uključi i pitanja o značajnim rizicima i problemima u kontrolama, uključujući i rizike od prevara, pitanja korporativnog upravljanja i druga pitanja koja zahtjevaju pažnju rukovodstva i/ili odbora

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.

IIRCG premium članovi dobijaju prisutup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.

 


 

TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA 1.

TERMIN PREDAVANJA
TEME ZA SEMINAR BROJ 1: PREDAVAČ

09:00-12:00

 

a.  Način izrade izvještaja interne revizije

b.  Forma izvještaja interne revizije

c.  Obavezni elementi izvještaja interne revizije

d. Diskusija koju interni revizor treba da vodi sa članovima Odbora u vezi izvještaja interne revizije

e.  Moguće prilagođavanje izvještaja interne revizije

f.   Moguće prilagođavanje kategorija rizika u izvještaju interne revizije

g.  Razumijevanje izvještaja interne revizije od strane članova Odbora i menadžmenta

h.   Savjeti i mogući revizorski  "trikovi" prilikom izrade izvještaja interne revizije.

 

 Biljana Sekulovska, CIA, CFCS

Predsjednica IIA Makedonije

   

 

 
TERMIN PREDAVANJA
TEME ZA SEMINAR BROJ 2: PREDAVAČ

13:00-16:00

 

a. Šta sve treba revizor da zna o finansijskom kriminalu

b. Poznavanje svog klijenta kao osnova za prevenciju finansijskog kriminala

c.  Procjena klijenata

d. Profilisanje rizičnosti klijenata

e.  Praćenje rizičnosti klijenata

f.  Monitoring ponašanja klijenta

g.  Revizorski programi u vezi sprječavanja pranja novca (SPN) i finansiranja terorizma (FT)

h.   Potrebni i obavezni interni dokumenti/akti u vezi SPN-a i FT;

i.   Izvještavanje i povjerljivost informacija;

j.   Sistem identifikacije i pračenja "politički ekponiranih lica".

 

Magdalena Malezenska,

Ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca

PAUZE U DOGOVORU SA PREDAVAČEM
 

 

PODACI O PREDAVAČIMA


 

 
 

 

Predsjednica je Instituta internih revizora Makedonije;

Međunarodno je sertifikovani interni revizor (CIA-Certified Internal Auditor);

Međunarodno je sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala-(Certified Financial Crime Specialist) izdat od strane ACFCS;

Direktor je Interne revizije u Amerbanci u Skoplju;

Prethodni je interni revizor Ohridske banke-članice Societe Generale Groupe.

Biljana Sekulovska, CIA, CFCS

MAKEDONIJA


 

 
 

 

Ovlašćeno lice za sprječavanje pranja novca u Amerbanci u Skoplju;

Međunarodno je sertifikovani ekspert za otkrivanje finansijskog kriminala-(Certified Financial Crime Specialist) izdat od strane ACFCS;

Obavljala je funkciju višeg specijaliste za platni promet Pro Credit Banke iz Skoplja;

Višegodišnji je član Odbora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma pri Udruženju banaka Makedonije.

Magdalena Malezenska

MAKEDONIJA


NAPOMENA:

ZA SVE UČESNIKE SEMINARA BROJ 1. PRISUSTVOVANJE SEMINARU BROJ 2 BILO JE BESPLATNO!!!


 

Naslovna