_

 

"
IIA MONTENEGRO SEMINAR-10 CPE

Podgorica, 07.05.2019.

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom (https://edukativni-centar.me/) i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje u subotu, 22.06.2019. obuku na temu:

 

"INVESTICIONA ANALIZA I RIZICI ULAGANJA U HARTIJE OD VRIJEDNOSTI NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA SA SIMULACIJAMA U EXCELU"

10 CPE

 

IIA Standard 2120.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje izloženost riziku koji je povezan s korporativnim upravljanjem, poslovanjem i informacionim sistemima, a u vezi sa pouzadnošću i intergritetom finansijskih i operativnih informacija.

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.

IIRCG premium članovi dobijaju prisutup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.

 


 

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE.

TERMIN PREDAVANJA
TEME ZA SEMINAR BROJ 1: PREDAVAČ

10:00-11:00

 

UVOD

 

»  Finansijska tržišta – vrste i karakteristike;

»  Vrsta hartija od vrijednosti na finansijskim tržištima;

»  Rizici kod hartija od vrijednosti – volatilnost tržišta, inflacioni rizik, kreditni rizik, kamatni rizik, investicioni rizik, rizik likvidnosti, politički/društveni/regulatorni rizici, rizik reinvestiranja, rizik inostranog investiranja, koncentracioni rizik.

 

 

 Prof. dr Dragoljub Janković

11:00-12:00

 

KRATKOROČNO TRŽIŠTE (TRŽIŠTE NOVCA) HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

 

»  Karakteristike, vrste hartija od vrijednosti; 

»  Proračun cijene i prinosa – trezorski zapisi (T-bills) i CD;

»  Mjerenje rizika investiranja u kratkoročne finansijske instrumente;

»  Crnogorsko novčano tržište.

 

 Prof. dr Dragoljub Janković

12:00-12:30

PAUZA

12:30-13:30

 

DUGOROČNO TRŽIŠTE (TRŽIŠTE KAPITALA) HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

 

»  Karatkeristike, vrste hartija od vrijednosti;

»  Proračun cijene i prinosa kuponske i beskuponske obveznice;

»  Proračun vrijednosti obične akcije – Dividendni jednostepeni, Dvostepeni model i Model zarade;

»  Proračun vrijednosti prioritetne akcije.

 

 Prof. dr Dragoljub Janković

12:30-13:30

 

CRNOGORSKO NOVČANO TRŽIŠTE I TRŽIŠTE KAPITALA

 

»   Kratkoročni zapisi;

»   Dugoročne obveznice;

»   Euroobveznice.

 

 Prof. dr Dragoljub Janković

13:30

»      Pitanja i odgovori

»      Diskusija

Svi učesnici

 

 

O PREDAVAČU

 

prof. dr Dragoljub Janković

Vlada Crne Gore

PODGORICA

 
   

Savjetnik je potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Vlade Crne Gore.

Višegodišnji je Dekan na Fakultetu za poslovne studije „Montenegro Business School“ Univerziteta Mediteran u Podgorici, Crna Gora.

Od septembra 1991. god. do 2007. god. obavljao je funkciju pomoćnika direktora Agencije Crne Gore za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja. Prethodni je Izvršni direktor Invest banke Montenegro. 

 

AUTOR KNJIGE IZ FINANSIJA:
 

INVESTICIONA ANALIZA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA

KAMATE, PRINOSI I VREDNOVANJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI U PRAKSI

http://www.investicije.me/

 


SEMINARE ĆEMO ORGANIZOVATI NA FAKULTETU ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE UNIVERZITETA "MEDITERAN" PODGORICA NA STAROM AERODROMU, SA POČETKOM U 09:00 ČASOVA

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU:

ZA UPLATE DO 01. JUNA 2019. GODINE CIJENA IZNOSI  80 € ZA IIRCG ČLANOVE, DOK JE ZA OSTALE 100 €.

ZA UPLATE NAKON 01. JUNA 2019. CIJENA IZNOSI 100 € ZA ČLANOVE IIRCG, DOK JE ZA OSTALE 120 €.


 

Naslovna