_

 

"
IIA MONTENEGRO SAVJETOVANJE-10 CPE

Podgorica, 28.12.2018.

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Crnogorskim Edukativnim Centrom i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizuje u četvrtak, 31.01.2019. savjetovanje na temu:

 

"AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE U VEZI REVIZORSKE I POSLOVNE ETIKE-PROCJENA KLJUČNIH RIZIKA NARUŠAVANJA ETIČKOG KODEKSA"

10 CPE

Standard 2110 – Korporativno upravljanje: Aktivnost interne revizije mora da ocjenjuje i daje odgovarajuće preporuke za poboljšanje procesa korporativnog upravljanja organizacije za promovisanje odgovarajuće etike i vrijednosti u organizaciji.

Standard 2110.A1 – Aktivnost interne revizije mora da ocijeni dizajn, primjenu i efektivnost ciljeva, programa i aktivnosti povezanih sa etikom.

Napominjemo da će cjelokupni video zapisi predavanja sa prezentacijama predavača biti dostupni IIRCG članstvu putem DLS platforme, a u skladu sa pravilnikom o IIRCG članarinama.

IIRCG premium članovi dobijaju prisutup video zapisima predavanja i prezentacijama predavača, dok ostali IIRCG članovi dobijaju pristup prezentacijama.

 


 

TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SAVJETOVANJA

TERMIN PREDAVANJA
TEME: PREDAVAČ

10:00-10:45

 

DA LI JOŠ POSTOJI INTERES ZA POSLOVNU ETIKU?

a.    Izazovi poslovne etike

b.    Zašto biti etičan u poslovanju?

c.    Etičko upravljanje – više od pukog slijeda diktata zakona ili signala tržišta

d.   Etičko upravljanje kao proces predviđanja i zakona i tržišta

e.    Etička inteligencija

 

Prof. dr Biljana Ratković Njegovan

10:45-11:30

     

POJAM I RAZVOJ ETIKE

a.    Pojam radnog morala i razvoj poslovne etike

b.    Pravo i etika

c.    Organizaciona etička kultura i etička klima

d.  Najčešći razlozi narušavanja poslovnog etičkog kodeksa

e.   Da li je etičko ponašanje uvijek u najboljem interesu preduzeća?

 

Prof. dr Biljana Ratković Njegovan

11:30-11:45 PAUZA  
11:45-12:30

 

REVIZORSKA ETIKA

a.    Zakonski zahtjevi

b.   Etički kodeks internih revizora: načela, komponente, pravila i norme ponašanja

c.   Standardi rada interne revizije: naglasak je na zahtjevu za ojcenom kvaliteta rada interne revizije kroz samoocenjivanje i ocjenu od drugih nezavisnih tijela, kao i na etičkom ponašanju

d.  Etika i proces interne revizije kao nerazdvojivi faktor operativnog dijela upravljanja rizicima

 

12:30-13:30

    

AKTIVNOSTI INTERNE REVIZIJE VEZANIH ZA POSLOVNU ETIKU

a.    Interna revizija kao „zastupnik“ poslovne etike

b.   Aktivna uloga u podršci etičkoj kulturi u organizaciji

c.   Nadležnosti interne revizije u kontroli i promovisanju poslovanja u skladu sa zakonskim, etičkim i društvenim odgovornostima organizacije

d.   Procjena stanja etičke klime u organizaciji

e.   Procjena ključnih rizika za narušavanje etičkog kodeksa

f.    Revizija etičkog programa i pitanje obima te revizije

g.   Poboljšanje etičkih performansi, šta može poboljšati organizaciono učenje, olakšati komunikacije i ukupne radne odnose?

h.   Praćenje i nadgledanje kako bi se preporuke efikasno primjenjivale

INTERNA REVIZIJA I ODRŽAVANJE DOSTOJANSTVA PROFESIJE.

 

Prof. dr Biljana Ratković Njegovan

13:30

 

  • ZAKLJUČAK.

 

Prof. dr Biljana Ratković Njegovan

 

PODACI O PREDAVAČU


 

 
 

Redovni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sada. Na studijskom modulu Menadžment ljudskih resursa, između ostalog, izvodi i nastavu na predmetu Poslovna etika.

Održala je veliki broj predavanja iz oblasti poslovne etike, uključujući i predavanja internim revizorima u organizaciji Udruženja internih revizora Srbije.

Prof. dr Biljana Ratković Njegovan

NOVI SAD

   

SAVJETOVANJE ĆE BITI ORGANIZOVANO NA UNIVERZITETU "UDG" PODGORICA (SALA S12 NA I SPRATU)  DONJA GORICA BB, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SAVJETOVANJU IZNOSI:

ZA UPLATE DO 15. JANUARA 2019. GODINE CIJENA IZNOSI  80 € ZA IIRCG ČLANOVE, DOK JE ZA OSTALE 100 €.

ZA UPLATE NAKON 15. JANUARA 2019. CIJENA IZNOSI 120 € ZA ČLANOVE IIRCG, DOK JE ZA OSTALE 150 €.

 

 

Naslovna