_

 

"
USVOJEN JE PRIJEDLOG SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI IZMEĐU ECIIA I EUROSAI

 

Varšava, 20.05.2010.

EUROSAI-ECIIA RADNA GRUPA ZA IZRADU

 PRIJEDLOGA SPORAZUMA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI

Upravni odbor Evropske konfederacije instituta internih revizora iz Brisela (European Confederation of Institutes of Internal Auditors-the ECIIA), usvojio je prijedlog Sporazuma o međusobnoj saradnji između ECIIA i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (European Organization of Supreme Audit Institutions-EUROSAI).

Predloženi sporazum o saradnji između Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) ima za cilj optimizaciju i racionalizaciju aktivnosti revizora iz javnog sektora. U javnom sektoru, i Globalni institut internih revizora (IIA) i Vrhovne revizorske institucije (Supreme Audit Institutions-SAIs) imaju za cilj povećanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja javnim sredstvima pri čemu funkcija interne revizije predstavlja fundamentalnu komponentu  efikasnog upravljanja, pružajući uvjeravanja u pogledu efikasnosti i efektivnosti poslovanja javnih entiteta, kao i prijedloge za poboljšanje u svim oblastima kontrole i upravljanja.

Tako, Vrhovne revizorske institucije tokom svog rada, u skladu sa Standardima izdatim od strane Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI STANDARDI), mogu koristiti rad internih revizora te moraju da budu u poziciji da prepoznaju kako interni revizori mogu da doprinesu ukupnom sistemu upravljanja u javnom sektoru.

U skladu sa prethodno navedenim, Globalni institut internih revizora (IIA) i Međunarodna organizacija vrhovnih revizorskih institucija (The International Organisation of Supreme Audit Institutions-INTOSAI) usvojili su Međunarodne standarde revizije, primjenjive na globalnom nivou.

Budući da je vrlo korisno da zajednički promovišu pravilnu implementaciju i primjenu pomenutih globalnih standarda revizije, uključujući i terminologiju, tumačenja standarda i najbolje prakse, Komitet za profesionalne standarde Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI Professional Standards Committee) i Globalni institut internih revizora (IIA) potpisali su 2007. godine Memorandum o razumjevanju u vezi sa saradnjom ove dvije organizacije. Obje organizacije su posvećene razvoju i implementaciji Međunarodnih revizorskih standarda i uporednih kriterijuma revizije.

Saradnja između Evropske konfederacije instituta internih revizora iz Brisela (ECIIA) i Evropske organizacije vrhovnih revizorskih institucija (EUROSAI) ima za cilj:

1.

da olakša dijalog, razmjenu iskustava i znanja između Vrhovnih revizorskih institucija i internih revizora u javnom sektoru u Evropi,

2.

razvoj i zajedničko razumijevanje problema u vezi sa revizijom u javnom sektoru, kao i razmjenu terminologije sa posebnim fokusom na reviziju i kontrolu,

3. međusobno razumijevanje uloga obje strane, njihovih očekivanja i odgovornosti,
4. razmjenu iskustava u implementaciji okvira postojeće stručne prakse i standarda,
5. uspostavljanje i razvoj međusobnih konsultacija o pitanjima od zajedničkog interesa.

Aktivnosti koje treba preduzeti u cilju jačanja saradnje između Evropske konfederacije instituta internih revizora iz Brisela (ECIIA) i  Evropske organizacije vrhovne revizorske institucije (EUROSAI) su:

1.

omogućavanje objema stranama raspolaganje svim odgovarajućim publikacijama, alatima i resursima kojima se olakšava njihov rad,

2. prezentovanje drugoj strani svih relevantnih radova (publikacija) ili standarda prije njihove finalizacije,
3.

međusobno informisanje o inicijativama koje se odnose na javni sektor,

4. kreiranje zajedničke radne grupe u cilju identifikacije i sprovođenja određenih projekata koji imaju za cilj da promovišu pomenute ciljeve kroz: konferencije, seminare, aktivnosti obuke, publikacije i istraživanja.

Planirane aktivnosti u narednom periodu

Formalna svečanost potpisivanja Sporazuma o saradnji između Evropske konfederacije instituta internih revizora iz Brisela (ECIIA) i  Evropske organizacije vrhovne revizorske institucije (EUROSAI) bila je predviđena za godišnju Skupštinu Evropske konfederacije instituta internih revizora, koja je održana u Varšavi 16. Oktobra 2010. godine, ali je prolongirana za prvo polugodište 2011. godine.

Original Sporazuma (engleska verzija) o saradnji između ECIIA i EUROSAI možete pogledati klikom na sledeći link

 

           Izvor: ECIIA-Evropska konfederacije instituta internih revizora, 17/10/2010

 

 

Natrag na naslovnu