_

 

"
IIRCG SEMINAR

Podgorica, 21.12.2015.

 

 

 

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG), član Global IIA i ECIIA Brisel, u saradnji sa Ministarstvom Finansija Crne Gore,  organizovao je dana 18.12.2015 Seminar na temu

 

"SMJERNICE ZA USPOSTAVLJANJE I SPROVOĐENJE PROCESA UPRAVLJANJA RIZICIMA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA CRNE GORE"

Cilj Seminara je upoznavanje učesnika sa utvrđivanje okvira  za uspostavljanje i sprovođenje jedinstvenog procesa upravljanja rizicima kod svih subjekata u Crnoj Gori. Smjernice su namijenjene, kao pomoć u uspostavljanju/procjeni ovog procesa, rukovodiocima, internim revizorima, ali i ostalim zaposlenim, zbog toga što se ovaj proces odnosi na svakog pojedinca u kompaniji.

 

PODACI O PREDAVAČIMA

 

 

  • Načelnica Direkcije za harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole u Ministarstvu finansija Crne Gore.

 

  • Dugogodišnji je predavač u oblasti upravljanja rizicima ispred Ministarstva Finansija Crne Gore.

 

NINA BLEČIĆ

MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE

 

 

mr GORAN SMOLOVIĆ

DIREKTOR SLUŽBE ZA KONTROLU RIZIKA HIPOTEKARNE BANKE

 

  • Direktor je Službe za kontrolu rizika kompanije "Hipotekarna Banka Ad Podgorica";

  • Magistar je nauka-oblast upravljanje rizicima, na Ekonomskom fakultetu, Univerzitet Crne Gore;

  • posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima u oblasti pružanja uvjeravanja u kvalitet korporativnog upravljanja;

  • prisustvovao je većem broju obuka u oblastima upravljanja rizicima, u organizaciji Raiffeisen banke iz Beča, EBRD-a (Evropske banke za obnovu i razvoj) i Commerz banke Frankfurt.

 


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA SEMINARA

VRIJEME NAZIV TEME PREDAVAČ
10:00-12:00  

Uvod u proces upravljanja rizicima

Faze upravljanja rizicima

Identifikacija rizika

Vježba (rad po grupama) – Identifikovanje rizika

Analiza i procjena rizika

Vježba (rad po grupama) – Analiza i procjena rizika

Reagovanje na rizike

Registar rizika

Vježba (rad po grupama) – Uspostavljanje registra rizika

 

NINA BLEČIĆ,

MINISTARSTVO FINANSIJA CG

PAUZA OD 12:00-12:30

12:30-15:00  

NAJBOLJE PRAKSE  I KONKRETNI PRIMJERI ZA IZRADU IZVJESTAVANJA O SVAKOM RIZIKU:

1.KREDITNI RIZIK-prema jednom/grupi duznika (povezanih lica), oderdjenom sektoru privrede, geografskom regionu, valutama, zemljama,  vrsti proizvoda (kredita, garancija, akreditiva, faktoring aranžmana, hartija od vrijednosti na pozicijama: AFS – available for sale i HTM - held for maturity), vrsti kolaterala, kasnjenjima...

2.RIZIK LIKIVNDOSTI-GAP i WHAT IF ANALIZE, koncentracija depozita

3.TRZISNI RIZIK-rizik kamatne stope, FX rizik, pozicijski – cjenovni rizik

4.OPERATIVNI RIZIK-OPTIMALNI SISTEM PRAĆENJA

 

mr GORAN SMOLOVIĆ

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

DODATNA KRAĆA PAUZA PO POTREBI U DOGOVORU SA PREDAVAČEM

Pitanja i odgovori konstantno tokom održavanja Radionice uz interaktivno učestvovanje prisutnih

 

SEMINAR JE ORGANIZOVAN U KONGRESNOJ SALI "CETINJE" PREMIER HOTELA U PODGORICI U BULEVARU SVETOG PETRA CETINJSKOG 147, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna