_

 

"
IIRCG OBUKA-10 CPE

Podgorica, 31.05.2017.

   

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Petak, 26 maja 2017. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016), na temu:

 

"KAKO PRIPREMITI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA I NEFINANSIJSKI IZVJEŠTAJ U SKLADU SA ZAKONOM O RAĆUNOVODSTVU CRNE GORE"

 

Član 11 Zakona: Veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu dužno je da sastavlja godišnji izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta.

Član 13 Zakona: Velika pravna lica i matična pravna lica, velike grupe koja u poslovnoj godini, na datum bilansa stanja imaju više od 500 zaposlenih, dužna su da u izvještaju menadžmenta ili kroz poseban nefinansijski izvještaj, uključe informacije potrebne za uvid u razvoj, poslovne rezultate i položaj pravnog lica sa učincima njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na socijalna i kadrovska pitanja, pitanja zaštite životne sredine, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije.

Zakon o računovodstvu sa navedenim zahtjevima u pogledu izrade Izvještaja menadžmenta i nefinansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.

PREUZMI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

 

PODACI O PREDAVAČIMA

 

Olivera Radović

JP Elektromreža Srbije

Srbija

Rukovodilac je Sektora interne revizije u A.D. Elektromreža Srbije“. Do 2008. g. radila je u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Sektoru za budžetsku inspekciju i reviziju, Odjeljenju za internu reviziju na radnom mjestu revizora, u zvanju savjetnika.

Nosilac je profesionalnog zvanja "Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru" i Ovlašćeni računovođa-stečeno kod Saveza računovođa i revizora Jugoslavije. Nosilac je Sertifikata za eksternu ocjenu kvaliteta interne revizije koje je izdao IIA Montenegro. Član je Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Nosilac je Sertifikata za službenika za javne nabavke; Interni je provjerivač medjunarodnih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004&OHSAS 18001:2007. Sudski je vještak ekonomsko-finansijske struke. Član je Udruženja internih revizora Srbije (punopravnog člana Globalnog institute internih revizora) od njegovog osnivanja.

 

 


dr Emil Živkov

JP Transnafta Beograd

Srbija

 

Od decembra 2011. obavlja poslove izvršnog revizora u JP Transnafta, Pančevo;

Višegodišnji je prethodni direktor Direkcije za računovodstvo Naftne Industrije Srbije (NIS) te rukovodilac plana, analize i statistike u JP Srbijagasu;

Od oktobra 2010  do decembra 2011  obavljao je poslove direktora Sekora projekta FAST CLOSE u NIS a.d;

·    Član je Nadzornog odbora pri implementaciji SAP ERP rješenja u JP Transnafta;

·    Od aprila 2006. do decembra 2011.g. u okviru projekta MyNIS, na implementaciji SAP  ERP sistema, obavljao je poslove vlasnika SAP procesa FI-AA, FI-IM, i Business Integration FI i LOG modula;

    U periodu od juna 2004. do juna 2005. bio je član Nadzornog odbora komunalnog preduzeća Gas-Bečej, Bečej;  

   U periodu od juna 2008. do decembra 2011.bio je predsednik Nadzornog odbora „PINKI“ a.d., Zemun.   

 


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE

TERMIN PREDAVANJA
PREDAVANJA IZ PREDMETA "IZVOĐENJE INTERNE REVIZIJE" PREDAVAČ
10:00-15:00
Izrada Izvještaja menadžmenta:

1) kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica;

2) istinit prikaz razvoja, analize finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje primjerene za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o članovima upravnih i nadzornih tijela;


3) informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine;


4) planirani budući razvoj;

5) podatci o aktivnostima istraživanja i razvoja, a posebno ulaganjima u obrazovanje zaposlenih;


6) informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udjela;


7) postojanje poslovnih jedinica;

 8) podatci o finansijskim instrumentima koji se koriste ako su od značaja za procjenu finansijskog položaja i uspješnosti poslovanja i za utvrđivanje aktive, pasive, finansijskog stanja i dobiti ili gubitaka;


9) informacije o ciljevima i metodama upravljanja finansijskim rizikom pravnog lica, uključujući politiku izbjegavanja ili smanjenja gubitaka za svaku veću vrstu najavljene transakcije za koju se koristi zaštita od rizika;


10) informacije o izloženosti pravnog lica rizicima cijena, kreditnim rizicima, rizicima likvidnosti i rizicima novčanog toka;


11) ciljeve i politike u upravljanju finansijskim rizicima, rizicima i neizvjesnostima poslovanja, zajedno sa politikom zaštite svake značajne vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita.
    


Izrada Nefinansijskog izvještaja menadžmenta:

1) kratak opis poslovnog modela pravnog lica;


2) opis politika pravnog lica u vezi sa socijalnim i kadrovskim pitanjima, pitanjima zaštite životne sredine, poštovanja ljudskih prava, borbu protiv korupcije, uključujući postupke osnovnih analiza koje se sprovode;

3) rezultate preduzetih mjera;

4) osnovne rizike povezane sa pitanjima iz tačke 2 ovog stava, koji se odnose na poslovanje pravnog lica, uključujući, kad je potrebno poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzrokovati negativne učinke u tim oblastima, kao i način upravlja tim rizicima;

5) nefinansijske ključne pokazatelje uspješnosti od značaja za određeno poslovanje.

Olivera Radović

dr Emil Živkov

 

 

PAUZA ZA RUČAK OD 13:00-13:30

 

PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA 26.05.2017. GODINE U SALI UNIVERZITETA UDG U PODGORICI (NA II SPRATU) U DONJOJ GORICI, SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA.

 

 

Naslovna