_

 

"
IIRCG OBUKA-10 CPE

Podgorica, 16.01.2018.

 

   

 

Institut internih revizora Crne Gore (IIRCG) u saradnji sa HLB International iz Londona, Univerzitetom UDG i revizorskom kompanijom HLB Mont Audit doo iz Podgorice (www.montaudit.me),  organizovao je u Ponedjeljak, 15.01.2018. specijalistička predavanja/obuku u skladu sa zahtjevima člana 11 i 13 Zakona o računovodstvu Crne Gore (Sl. List CG broj 52 od 09.08.2016), na temu:

 

"GODIŠNJI IZVJEŠTAJ MENADŽMENTA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA KVALITETA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAVANJA"

 

Član 11 Zakona: Veliko pravno lice, srednje pravno lice i pravno lice koje emituje hartije od vrijednosti i druge finansijske instrumente kojima se trguje na organizovanom tržištu dužno je da sastavlja godišnji izvještaj menadžmenta i konsolidovani izvještaj menadžmenta.

Član 13 Zakona: Velika pravna lica i matična pravna lica, velike grupe koja u poslovnoj godini, na datum bilansa stanja imaju više od 500 zaposlenih, dužna su da u izvještaju menadžmenta ili kroz poseban nefinansijski izvještaj, uključe informacije potrebne za uvid u razvoj, poslovne rezultate i položaj pravnog lica sa učincima njegovih aktivnosti koje se odnose najmanje na socijalna i kadrovska pitanja, pitanja zaštite životne sredine, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije.

Zakon o računovodstvu sa navedenim zahtjevima u pogledu izrade Izvještaja menadžmenta i nefinansijskih izvještaja možete preuzeti ovdje.

PREUZMI ZAKON O RAČUNOVODSTVU

PODACI O PREDAVAČU

 

Bettina Cassegrain

HLB International

London, UK

Tehnički je direktor HLB International London, odgovorna za program osiguranja kvaliteta mreže kojim se obezbjeđuje poštovanje uslova Foruma firmi.

Betina predstavlja HLB International kao član Odbora transnacionalnih revizora, koji služi kao zvanična veza između IFAC i Foruma fimi i član je Odbora za agendu Foruma fimi.

"Forum firmi" je međunaordna mreža računovodstvenih kompanija koje vrše usluge eksterne revizije, promovišu MFR/IFRS Standarde kao i Standarde eksterne revizije (MSReV).


TEME KOJE SU OBRAĐENE TOKOM ODRŽAVANJA OBUKE

TEME:
PREDAVAČ

       Najnovi pavni okvir i šta on znaći za računovođe i revizore Crne Gore.

 Godišnji izvještaj menadžmenta;

 Konsolidovani izvještaj;

 Nefinansijski izvještaj;

 Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;

 Praktična rješenja u vezi godišnjih izvještaja menadžmenta za potrebe srednjih i velikih preduzeća, primjenjivi resursi i kako ih naći.

 Praktičan primjer godišnjeg izvještaja menadžmenta.

 

Betina Cassegrain

 

 

PREDAVANJA SU ORGANIZOVANA U MULTIMEDIJALNOJ SALI PR CENTRA U PODGORICI (NA STAROM AERORDROMU) , SA POČETKOM U 08:30 ČASOVA.

 

Naslovna